ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

Na podstawie art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi;

2) szczególne warunki, jakie są obowiązane spełniać podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać warunki obrotu, oraz szczególny tryb i warunki zatwierdzenia warunków obrotu, w tym kryteria, jakie muszą spełniać instrumenty finansowe, aby mogły być przedmiotem obrotu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538);

2) instrumentach finansowych — rozumie się przez to instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c—f ustawy, a w przypadku giełdy towarowej — o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy;

3) Komisji — rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;

4) Krajowym Depozycie — rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

5) Izbie Rozrachunkowej — rozumie się przez to izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538).

§ 3. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych są:

1) spółka prowadząca giełdę;

2) spółka prowadząca rynek pozagietdowy;

3) spółka prowadząca giełdę towarową.

§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, składają do Komisji wniosek o zatwierdzenie warunków obrotu.

2. Wniosek o zatwierdzenie warunków obrotu może również dotyczyć programu instrumentów finansowych, obejmującego instrumenty finansowe o cyklicznych terminach wygasania lub wykonania oraz o takich samych cechach i zasadach obrotu, zwanych dalej „programem instrumentów finansowych”, pod warunkiem że początki cyklów wprowadzania instrumentów następują po sobie.

§ 5. Złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków obrotu może nastąpić, jeżeli objęte wnioskiem instrumenty finansowe zostały uprzednio warunkowo dopuszczone do obrotu na giełdzie, regulowanym rynku pozagiełdowym lub towarowym rynku instrumentów finansowych.

§ 6. Podmioty, o których mowa w § 3, są obowiązane zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu zabezpieczenia wykonania praw z instrumentów finansowych, w szczególności poprzez zawarcie umowy z Krajowym Depozytem lub Izbą Rozrachunkową:

1) o rozliczanie transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz w zakresie ewidencjonowania i gwarantowania realizacji tych transakcji;

2) o rozliczanie transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz w zakresie ewidencjonowania tych transakcji, w przypadku transakcji, które nie są objęte systemem, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.

§ 7. Wniosek o zatwierdzenie warunków obrotu powinien zawierać następujące informacje:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres oraz numery telekomunikacyjne wnioskodawcy (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej);

2) podstawowe dane o dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym instrumentach finansowych, a w szczególności określenie ich rodzaju i liczby, jeżeli jest ona ustalona, oraz wskazanie papierów wartościowych, indeksu lub instrumentów bazowych, będących podstawą dla określania wartości instrumentów finansowych, albo

3) podstawowe dane o dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym instrumentach finansowych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe), a w szczególności określenie ich rodzaju i liczby, jeżeli jest ona ustalona, oraz wskazanie i podanie podstawowych danych o instrumentach bazowych, będących podstawą dla określania wartości tych instrumentów finansowych;

4) wskazanie cyklicznych terminów wygasania lub wykonania instrumentów finansowych — w przypadku gdy wniosek dotyczy programu instrumentów finansowych.

§ 8. Do wniosku o zatwierdzenie warunków obrotu należy dołączyć następujące dokumenty:

1) uchwałę o warunkowym dopuszczeniu objętych wnioskiem instrumentów finansowych do obrotu na giełdzie, regulowanym rynku pozagiełdowym lub towarowym rynku instrumentów finansowych;

2) warunki obrotu;

3) umowę, o której mowa w § 6.

§ 9. Warunki obrotu, o których mowa w § 8 pkt 2, składają się z:

1) tytułu „Warunki obrotu”, ze wskazaniem rodzaju instrumentów finansowych objętych warunkami obrotu;

2) wstępu;

3) rozdziałów:

a) „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w warunkach obrotu”,

b) „Dane o warunkach obrotu”,

c) „Załączniki”.

§ 10. We wstępie zamieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju instrumentów finansowych, a w przypadku programu instrumentów finansowych — opis tego programu z uwzględnieniem podziału na poszczególne cykle;

2) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu występującego z wnioskiem o zatwierdzenie warunków obrotu;

3) termin rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi;

4) terminy prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi w poszczególnych cyklach, w przypadku programu instrumentów finansowych;

5) informacje o konieczności zwrócenia przez inwestorów uwagi na czynniki ryzyka zamieszczone w rozdziale „Dane o warunkach obrotu”;

6) datę sporządzenia warunków obrotu oraz datę ich ważności;

7) określenie miejsc, form i terminów udostępniania do publicznej wiadomości warunków obrotu;

8) spis treści.

§ 11. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w warunkach obrotu” zamieszcza się:

1) w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 3, występującego z wnioskiem o zatwierdzenie warunków obrotu:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres tego podmiotu wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje osób działających w imieniu tego podmiotu,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzające, że informacje zawarte w warunkach obrotu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa;

2) w przypadku podmiotów sporządzających warunki obrotu, dla każdego sporządzającego oddzielnie:

a) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres sporządzającego warunki obrotu wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej),

b) imiona i nazwiska oraz funkcje osób działających w imieniu sporządzającego warunki obrotu, przy czym dla każdej części warunków obrotu należy wskazać osobę lub osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie,

c) własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzające, że informacje zawarte w warunkach obrotu, za które osoby te odpowiadają, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

§ 12. W rozdziale „Dane o warunkach obrotu” zamieszcza się:

1) opis czynników ryzyka dla nabywców lub wystawców instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem obrotu;

2) warunki, jakie powinni spełnić nabywcy lub wystawcy instrumentów finansowych;

3) szczegółowe określenie praw i obowiązków wynikających z instrumentów finansowych;

4) terminy rozpoczęcia i zakończenia obrotu instrumentami finansowymi w poszczególnych cyklach lub sposób ich ustalania, w przypadku programu instrumentów finansowych;

5) terminy wykonania praw z instrumentów finansowych;

6) terminy wygasania instrumentów finansowych;

7) podstawowe zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynku regulowanym, ze wskazaniem trybu dokonywania ewentualnych zmian tych zasad;

8) w przypadku instrumentów finansowych, dla których instrumentem bazowym są akcje lub obligacje, rozliczanych przez dostawę akcji lub obligacji — zasady ustanawiania ograniczeń liczby instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi w odniesieniu do całkowitej liczby akcji lub obligacji będących w obrocie na danym rynku regulowanym, na które te instrumenty finansowe są wystawione;

9) zasady postępowania w przypadku dokonywania zmiany wartości instrumentu bazowego lub jakichkolwiek innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na wartość instrumentów finansowych;

10) szczegółowy opis instrumentów bazowych;

11) inne informacje, które w ocenie wnioskodawcy mogą mieć istotny wpływ na ocenę instrumentów finansowych i ryzyka związanego z ich nabyciem.

§ 13. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się opis sposobu zabezpieczenia roszczeń wynikających z instrumentów finansowych i zasad dziennego rozliczenia instrumentów finansowych oraz zasady rozliczania praw z tych instrumentów w chwili ich wykonania, w tym zasady przekazywania na rachunek nabywcy papierów wartościowych lub instrumentów bazowych, których nabycie lub zbycie jest przedmiotem transakcji instrumentami finansowymi, jeżeli warunki obrotu przewidują takie rozliczenie.

§ 14. W przypadkach gdy nie jest możliwe podanie danych, o których mowa w § 10 i 12, w warunkach obrotu wskazuje się przyczyny braku możliwości ich podania.

§ 15. W udostępnianych do publicznej wiadomości warunkach obrotu we wstępie zamieszcza się oświadczenie Komisji wydane w związku z decyzją w sprawie zatwierdzenia warunków obrotu.

§ 16. 1. Dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga zatwierdzenia przez Komisję warunków obrotu oraz udostępnienia tych warunków do publicznej wiadomości.

2. W przypadku programu instrumentów finansowych, o którym mowa w § 4 ust. 2, decyzja Komisji może być wydana również na czas określony.

§ 17. 1. Każdą zmianę danych zawartych w warunkach obrotu przekazuje się Komisji oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia warunków obrotu.

2. Jeżeli zmiana ta mogłaby mieć istotny wpływ na wartość instrumentów finansowych, podanie jej do publicznej wiadomości następuje w trybie, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 18. Jeżeli podstawą dla określania wartości instrumentów finansowych jest wartość indeksu akcji:

1) warunki obrotu powinny wskazywać:

a) podmiot wyliczający wartość indeksu akcji oraz miejsce, w którym dostępna jest aktualna metodologia jego wyliczenia,

b) miejsce i sposób publikacji wartości indeksu akcji;

2) zmiany metody obliczania wartości indeksu nie powinny następować częściej niż co dwa lata, a zmiana akcji będących jego podstawą nie powinna następować częściej niż raz na trzy miesiące; ograniczenie to nie dotyczy zmian będących następstwem zdarzeń niezależnych od konstrukcji indeksu, w szczególności zaś przypadków wycofania akcji będących podstawą indeksu z obrotu na rynku regulowanym, a także zmian dotyczących indeksów publikowanych na rynkach regulowanych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

§ 19. Jeżeli podstawą określenia ceny instrumentu finansowego jest cena akcji, warunki obrotu powinny wskazywać miejsce i sposób publikacji ceny akcji.

§ 20. Jeżeli podstawą określenia ceny instrumentu finansowego jest cena lub wartość instrumentu bazowego, innego niż określonego w § 18, 19 i 21, warunki obrotu powinny wskazywać miejsce i sposób publikacji ceny lub wartości instrumentu bazowego.

§ 21. Jeżeli podstawą wystawienia instrumentu finansowego będącego kontraktem terminowym jest cena obligacji, podstawą tą może być wyłącznie cena obligacji, których emitentem jest Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

§ 22. Jeżeli instrumenty finansowe są rozliczane przez dostawę papierów wartościowych będących podstawą ich wystawienia, liczba tych instrumentów powinna być określona w sposób umożliwiający ich rozliczenie.

§ 23. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r. 2)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzania do publicznego obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych (Dz. U. Nr 95, poz. 945).