ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Na podstawie art. 45 ust. 6, art. 46 ust. 3, art. 48 ust. 3 i art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia i marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314 i Nr 128, poz. 1337) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Gwarancje udzielone przez banki i zakłady ubezpieczeniowe, które na podstawie niniejszego rozporządzenia utraciły uprawnienie do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, nie ulegają przedłużeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).