ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (Dz. U. Nr 86, poz. 955 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 146).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).