ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

— pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) odpis — kwotę zmniejszającą zobowiązanie podatkowe albo kwotę zwrotu podatku należną podatnikowi, ustaloną lub określoną przez organ podatkowy albo zadeklarowaną przez podatnika, albo równowartość kwoty darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, wynikającej z zeznania podatkowego, zmniejszającej dochody budżetowe;”,

— dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) OPP — organizację pożytku publicznego, znajdującą się w wykazie, o którym mowa w art. 45 ust. 5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 2) ).”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy rozporządzenia dotyczące podatników stosuje się odpowiednio do płatników, inkasentów, a także do następców prawnych podatników i do podmiotów przekształconych, określonych w art. 93—106 Ordynacji podatkowej. Jeżeli w treści przepisu rozróżnia się podatników, płatników i inkasentów, wówczas przepisy dotyczące podatników odnoszą się również do następców prawnych i do podmiotów przekształconych.”;

2) w § 20:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z podatnikami, następcami prawnymi podatników i podmiotami przekształconymi — z tytułu podatków;”,

— dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) z OPP — z tytułu wpłaty, o której mowa w art. 45 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm. 3) ), zwanej dalej „darowizną”.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do kont analitycznych 2763 — Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 2843 — Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi się konta szczegółowe OPP z tytułu darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 11.”;

3) w § 23 w pkt 2 dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) przekazanie OPP darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Wn konta 276 — Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków.”;

4) w § 27:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z podatnikami, następcami prawnymi podatników i podmiotami przekształconymi z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków;”,

— dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) z OPP z tytułu darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W ramach konta syntetycznego 271 księgowań z tytułu darowizny dla OPP, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, dokonuje się na kontach szczegółowych podatników prowadzonych do konta analitycznego 2713 — Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.”,

c) w ust. 2:

— w pkt 1 dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) odpis w wysokości darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Ma konta 282 — Rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatków i równocześnie księgowania określone w § 34 ust. 1 pkt 2 lit. e;”,

— w pkt 2 dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) odpis w wysokości równowartości kwoty darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 — Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków i jednocześnie równowartość kwoty darowizny, ze znakiem plus, na stronie Wn konta 284 — Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków w korespondencji ze stroną Ma konta 284 — Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków.”;

5) w § 34 w ust. 1:

a) w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) przekazaną OPP darowiznę, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 — Rachunek bankowy;”,

b) w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) należną OPP darowiznę, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 — Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków.”;

6) w § 39 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) równowartość odpisu z tytułu darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 — Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków i równocześnie księgowania określone w § 34 ust. 1 pkt 2 lit. e.”;

7) w § 41 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) OPP darowiznę, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 — Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków,

d) odpis w wysokości równowartości kwoty darowizny, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11, wynikającej z zeznania podatkowego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 — Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków i jednocześnie równowartość kwoty darowizny, ze znakiem plus, w korespondencji ze stroną Ma konta 284 — Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203,1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.