ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą”;

2)   sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

a)   projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy,

b)   uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

3)   sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów:

a)   projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii,

b)   wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

§ 2. Określa się wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje Minister Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Regionalne izby obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów, za pomocą aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 1:

1)   projekty wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii — w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;

2)   wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminie do dnia:

a)   10 marca roku budżetowego — w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do dnia 1 lutego roku budżetowego,

b)   5 maja roku budżetowego — w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku budżetowego,

c)   5 sierpnia roku budżetowego — w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia drugiego kwartału roku budżetowego,

d)   5 listopada roku budżetowego — w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia trzeciego kwartału roku budżetowego.

§ 6. Przepis § 5 pkt 2 lit. a ma zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1127), które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2014 r.