ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2)

Na podstawie art. 82 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w formie dokumentu elektronicznego, informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanej dalej „informacją o rachunkach”;

2)   wzór informacji o rachunkach.

§ 2. 1. Informacja o rachunkach jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego, dla którego wymagane jest zachowanie formatu XML.

2. Wzór informacji o rachunkach określa załącznik do rozporządzenia.

3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytowe:

1)   drogą teletransmisji albo

2)   na nośniku CD-ROM lub DVD.

§ 3. 1. Przekazywanie informacji o rachunkach odbywa się z zachowaniem mechanizmów gwarantujących integralność i poufność.

2. Informacja o rachunkach jest przekazywana do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez upoważnionych pracowników banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. Przekazywanie informacji o rachunkach drogą teletransmisji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie otrzymania przesyłki następuje po potwierdzeniu autentyczności nadawcy na jego adres zwrotny.

4. Informacja o rachunkach przekazywana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 może być doręczana za pośrednictwem:

1) 4) operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.

5. Osoba doręczająca informację o rachunkach potwierdza jej przekazanie w rejestrze prowadzonym w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.

6. Informacja o rachunkach doręczana za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest nadawana wyłącznie przesyłką poleconą na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z umieszczonym na przesyłce widocznym dopiskiem „Informacja o rachunkach — w kancelarii nie otwierać”.

7. Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach wymagają wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. 1. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w przypadku stwierdzenia błędów w doręczonej informacji o rachunkach, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej, że przekaże skorygowaną informację o rachunkach w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia błędów. Skorygowana informacja jest przekazywana z wykorzystaniem takiej samej formy, jaka została użyta do przekazania informacji o rachunkach.

2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub naruszenia wymagań określonych w rozporządzeniu urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zażądać od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ponownego przekazania informacji o rachunkach.

3. W przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest zobowiązana do ponownego przekazania informacji o rachunkach nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powtórnie przekazuje informację o rachunkach w oddzielnej przesyłce, a jeżeli informacja została przekazana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2, należy dodatkowo umieścić na etykiecie nośnika dopisek „przesyłka powtórna”.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 5)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2)    Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 czerwca 2011 r. pod numerem 2011/0264/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i 251.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Mnistra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 483), które weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2014 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 października 2011 r.