ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roinictwa agencją płatniczą

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą (Dz. U. Nr 257, poz. 2157) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) oddzielnej płatności z tytułu cukru.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 1–5, udziela się Agencji z dniem 1 stycznia 2006 r.

2. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 6, udziela się Agencji z dniem 13 października 2006 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie ? 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).