ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 193) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 6, 7 oraz 9;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.”.

§ 2. Przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy ma zastosowanie do badania sprawozdania finansowego Agencji za rok 2011.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.