ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu odszkodowań, przyznanych przez Komisję do Spraw Roszczeń Majątkowych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji za szkody majątkowe powstałe w wyniku przepadku mienia po wysiedleniu właścicieli przez obóz koncentracyjny KL „Auschwitz Birkenau”.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu odszkodowań otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).