ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

§ 2. 1. Współdziałanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej „UFG”, z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej „ewidencją”, polega na porównywaniu danych przekazywanych do UFG w trybie art. 105 ust. 1 ustawy z danymi uzyskiwanymi przez UFG w trybie art. 102 ust. 4 ustawy, w celu zidentyfikowania pojazdów, których posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

2. W celu uzyskania zgodności danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 102 ust. 2 ustawy, z danymi zgromadzonymi w ewidencji, UFG przekazuje organowi prowadzącemu ewidencję wynik porównania danych, o których mowa w ust. 1, w postaci:

1) komunikatu o zgodności danych, który może zawierać pełen zakres danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy;

2) komunikatu o niezgodności danych, który zawiera pełen zakres danych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy.

3. UFG przekazuje dane, w których stwierdzono niezgodność, do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń w celu usunięcia niezgodności lub potwierdzenia danych.

4. Niezgodne dane, potwierdzone przez zakład ubezpieczeń w trybie ust. 3, przekazane przez UFG organowi prowadzącemu ewidencję, stanowią podstawę do wyjaśnienia przez ten organ stwierdzonych niezgodności w oparciu o dane zgromadzone w aktach pojazdu przez organ rejestrujący pojazdy.

§ 3. Współdziałanie UFG z organem prowadzącym ewidencję, polegające na porównywaniu danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z uwzględnieniem warunków ochrony danych identyfikujących pojazdy rejestrowane w trybie określonym na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ).

§ 4. Współdziałanie UFG z organem prowadzącym ewidencję polega również na ustaleniu przez UFG, wspólnie z kierownikiem właściwej w sprawie prowadzenia ewidencji komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw administracji publicznej, formatu przekazywanych danych i komunikatów.

§ 5. Wymiana danych i informacji o zmianach w rejestrze, o którym mowa w art. 102 ust. 2 ustawy, oraz o zmianach w ewidencji, pomiędzy UFG a organem prowadzącym ewidencję, jest dokonywana drogą teletransmisji dokumentów elektronicznych poprzez sieć komputerową, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 6. 1. UFG przyłącza się do sieci teleinformatycznej ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. UFG pokrywa koszty instalacji przyłącza do sieci, o której mowa w ust. 1, oraz ponosi koszty teletransmisji danych i informacji przekazywanych z UFG do organu prowadzącego ewidencję według taryf i zasad wynegocjowanych z operatorem sieci.

§ 7. Realizacja polityki bezpieczeństwa i eksploatacji systemów teleinformatycznych prowadzonych przez UFG oraz organ prowadzący ewidencję polega w szczególności na:

1) dokonaniu wspólnych ustaleń w ramach bezpieczeństwa strategicznego dla obu systemów;

2) uzgodnieniu dotyczącym bezpiecznej transmisji danych i informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony kryptograficznej;

3) uzgodnieniu sposobu autoryzacji i autentyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych.

§ 8. W okresie do dnia 30 kwietnia 2005 r. niezgodne dane, potwierdzone przez zakład ubezpieczeń w trybie § 2 ust. 3, przekazane przez UFG organowi prowadzącemu ewidencję, organ ten przekazuje właściwemu organowi rejestrującemu pojazdy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, z wyjątkiem § 2 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.