ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 38, poz. 368, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12f otrzymuje brzmienie:

„§ 12f. 1. Na przetargu uzupełniającym zakup obligacji przez poszczególnych uczestników następuje proporcjonalnie do wartości obligacji nabytych przez nich na przetargu.

2. Proporcjonalny udział oblicza się jako procentowy udział uczestnika przetargu w zakupie ogółem na danym przetargu, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu, którzy zrezygnowali z udziału w przetargu uzupełniającym.

3. W przypadku gdy wartość oferty zgłoszonej na przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargu uzupełniającego jest niższa od wartości będącej iloczynem udziału proporcjonalnego i wartości podaży na przetargu uzupełniającym, nieprzydzielone mu obligacje o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi wielkościami zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy pozostałych uczestników przetargu uzupełniającego. W tym przypadku przydział przedmiotowych obligacji nastąpi z wykorzystaniem udziału proporcjonalnego, obliczonego analogicznie jak w ust. 2, po wyłączeniu zakupów dokonanych przez uczestników przetargu uzupełniającego, rezygnujących z zakupu obligacji o pełnej przysługującej im wartości.

4. W przypadku gdy łączna wartość ofert zgłoszonych na przetargu uzupełniającym jest niższa od podaży na przetargu uzupełniającym, oferty poszczególnych uczestników przetargu uzupełniającego są realizowane w całości.

5. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

6. Uczestnicy przetargu uzupełniającego są informowani przez Narodowy Bank Polski o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty, za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu, w którym odbył się przetarg uzupełniający.

7. Narodowy Bank Polski wystawia, następnego dnia po przetargu uzupełniającym, potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.”;

2) w § 12g w ust. 2 uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 92, poz. 1020, z 2001 r. Nr 125, poz. 1376, z 2002 r. Nr 208, poz. 1767 oraz z 2003 r. Nr 220, poz. 2177.