ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1065) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) złożenie, w formie pisemnej, zapotrzebowania na te środki, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”, przez agencję płatniczą do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w ramach limitu wydatków środków właściwego dysponenta, nie później niż do końca czwartego dnia roboczego przed terminem określonym w zapotrzebowaniu;

2) złożenie, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosku dotyczącego środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w części dotyczącej EFRROW, a także merytorycznego i finansowego potwierdzenia, w formie pisemnej, zasadności zapotrzebowania agencji płatniczej w części dotyczącej EFRG;”;

2)   w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków EFRG, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu, na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi albo ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych wydanie dyspozycji, o której mowa w ust. 3, nie później niż jeden dzień roboczy przed terminem określonym w zapotrzebowaniu. Potwierdzenie, o którym mowa w § 2 pkt 2, jest sporządzane na podstawie zapotrzebowania i składane, w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nie później niż drugiego dnia roboczego do godziny 11 00 przed terminem określonym w zapotrzebowaniu.

2. Środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków EFRROW, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosku ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w kwocie określonej w tym wniosku, w terminie umożliwiającym temu ministrowi wydanie dyspozycji, o której mowa w ust. 3, nie później niż jeden dzień roboczy przed terminem określonym w zapotrzebowaniu. Wniosek jest sporządzany na podstawie zapotrzebowania i składany, w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nie później niż drugiego dnia roboczego do godziny 1100 przed terminem określonym w zapotrzebowaniu.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych płatności objętych klasyfikacją EFRROW są przekazywane, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy do obsługi płatności wspólnej polityki rolnej określony w przepisach, o których mowa w § 5 ust. 2a, chyba że w tym terminie pomniejszą zapotrzebowanie na realizację wydatków objętych daną klasyfikacją budżetową EFRROW zgodnie z § 5 ust. 2. Odsetki od tych środków są przekazywane, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych chyba że w tym terminie pomniejszą zapotrzebowanie na realizację wydatków objętych daną klasyfikacją budżetową EFFROW zgodnie z § 5 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.