ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu danych ewidencji pomiarów ilości urobku rudy miedzi, zawartości miedzi oraz srebra w tym urobku, ilości wyprodukowanego koncentratu oraz zawartości miedzi oraz srebra w tym koncentracie

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ewidencja pomiarów ilości urobku rudy miedzi oraz zawartości miedzi i srebra w tym urobku, prowadzona przez podatnika nieprodukującego koncentratu z urobku rudy miedzi, zawiera:

1) datę wydobycia urobku rudy miedzi;

2) dzienną ilość wydobytego urobku rudy miedzi, wyrażoną w tonach i zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku;

3) dzienną zawartość miedzi w urobku rudy miedzi, wyrażoną w tonach i zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku;

4) zawartość srebra w urobku rudy miedzi za dany miesiąc, wyrażoną w kilogramach i zaokrągloną do jednego kilograma, określoną na podstawie pomiaru, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Ewidencja pomiarów ilości wyprodukowanego koncentratu oraz zawartości miedzi i srebra w tym koncentracie, prowadzona przez podatnika produkującego koncentrat z urobku rudy miedzi, zawiera:

1) datę wyprodukowania koncentratu;

2) dzienną ilość wyprodukowanego koncentratu mokrego, wyrażoną w tonach i zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku;

3) dzienną ilość wyprodukowanego koncentratu suchego, wyrażoną w tonach i zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku;

4) dzienną zawartość miedzi w koncentracie, wyrażoną w tonach i zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku;

5) zawartość srebra w koncentracie za dany miesiąc, wyrażoną w kilogramach i zaokrągloną do jednego kilograma, określoną na podstawie pomiaru, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).