ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).