ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór certyfikatu weryfikacji dostawy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Ewidencję wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy, zwaną dalej „ewidencją”, prowadzi naczelnik urzędu celnego, w którym może być dokonywany wywóz, przywóz lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

§ 3. 1. Podstawą wpisów do ewidencji są dane zawarte w certyfikatach weryfikacji dostawy.

2. Każdy wpis do ewidencji oznacza się numerem ewidencyjnym wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby prowadzącej ewidencję.

§ 4. Ewidencja zawiera następujące dane:

1)   numer ewidencyjny;

2)   numer certyfikatu importowego;

3)   nazwę importera lub odbiorcy, jego siedzibę i adres;

4)   nazwę eksportera lub dostawcy, jego siedzibę i adres;

5)   nazwę i opis towaru o znaczeniu strategicznym;

6)   numer kontrolny towaru;

7)   ilość i wartość towaru;

8)   opis ostatecznego wykorzystania towaru;

9)   numer zgłoszenia celnego;

10)  numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz lub transfer wewnątrzunijny towaru o znaczeniu strategicznym;

11)  datę wydania certyfikatu weryfikacji dostawy;

12)  datę dokonania wpisu;

13)  podpis osoby prowadzącej ewidencję.

§ 5. 1. Wpis do ewidencji powinien być trwały oraz wyraźny i nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

2. Poprawki powinny być dokonywane w sposób czytelny.

3. Na końcu wpisu sporządza się adnotację o treści poprawki, jej dacie i podstawie, ze szczególnym wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotację podpisem.

§ 6. 1. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

2. Ewidencja prowadzona w formie elektronicznej powinna umożliwiać:

1)   wgląd w treść dokonywanych wpisów;

2)   ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem, utratą lub nieuprawnioną modyfikacją;

3)   identyfikację osoby dokonującej wpisu;

4)   dokonywanie poprawek wpisu oraz sporządzanie adnotacji, o których mowa w § 5 ust. 3;

5)   uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz. U. Nr 243, poz. 2431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 707).