ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 oraz z 2011 r. Nr 216, poz. 1274) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.”,

b) uchyla się pkt 8;

2) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) nauczany przedmiot (przedmioty);

10) zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, zgodny z zakresem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, z tym że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. d, wskazuje także:

a) nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7),

b) oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184).”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. d, do wniosku dołącza:”;

3) w § 5:

a) w ust. 1:

— pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) nauczany przedmiot (przedmioty);

9) zakres, w którym jest egzaminatorem, wskazany spośród następujących czterech zakresów:

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych

b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych,

c) egzamin maturalny, egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,

d) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem ust. 1a, z tym że w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista — także egzamin eksternistyczny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”;”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) nadany przez komisję okręgową:

a) w przypadku egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w pkt 9 lit. a-c — indywidualny dziewięciocyfrowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno:

—jednocyfrowy kod komisji okręgowej,

— trzycyfrowy kod odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim — jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada,

— pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

b) w przypadku egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w pkt 9 lit. d:

— indywidualny siedmioznakowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno jednocyfrowy kod komisji okręgowej, znak „—” i pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

— kod uprawnienia, zawierający kolejno sześć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, znak „/”, oddzielone znakiem „/” oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. b, a także znak „/” oraz cztery cyfry roku uzyskania uprawnienia wraz z informacją o posiadaniu uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim — jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wpis w ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, obejmuje także nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, oraz oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. b. Jeżeli co najmniej jedna z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako kwalifikacja wspólna z innym zawodem lub zawodami, wpis obejmuje dodatkowo nazwę tego zawodu lub zawodów oraz oznaczenie tej kwalifikacji.”;

4) uchyla się § 6;

5) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia;

6) uchyla się załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, według ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów określonego w przepisach rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisy w ewidencji egzaminatorów w zakresie:

1) sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych;

2) egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych;

3) egzaminu maturalnego — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;

4) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”.

§ 4. 1. Dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisy w ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji w tym zawodzie, który odpowiada zawodowi, w zakresie którego był dokonany dotychczasowy wpis w ewidencji w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisy w ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie:

1) korektor i stroiciel instrumentów muzycznych — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie stroiciel fortepianów i pianin przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

2) technik instrumentów muzycznych — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

3) technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

4) asystent operatora dźwięku — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

5) technik elektroniki medycznej — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

6) technik poligraf — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik procesów drukowania oraz w zawodzie technik procesów introligatorskich przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach;

7) wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wiertacz przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

8) murarz — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie murarz-tynkarz przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

9) rzeźnik-wędliniarz — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wędliniarz przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

10) monter instalacji i urządzeń sanitarnych — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

11) monter sieci komunalnych — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

12) renowator zabytków architektury — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik renowacji elementów architektury przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

13) technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik renowacji elementów architektury przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

14) kucharz małej gastronomii — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

15) kucharz — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz w zawodzie kucharz przeprowadzanego z kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie;

16) technik organizacji usług gastronomicznych — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przeprowadzanego z wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”;

17) technik żywienia i gospodarstwa domowego — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przeprowadzanego z wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”;

18) malarz-tapeciarz — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadzanego z wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji „Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich”;

19) posadzkarz — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadzanego z wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji „Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych”;

20) technolog robót wykończeniowych w budownictwie — z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadzanego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

3. Do wpisów w ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy § 5 ust. 1 pkt 11 lit. b i ust. 1a rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4. W przypadku wpisów w ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o których mowa w ust. 2 pkt 16–19, kod uprawnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 lit. b tiret drugie rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zawiera kolejno sześć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, znak „/”, oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, z której dokonano wpisu w ewidencji, a także znak „/” oraz cztery cyfry roku uzyskania uprawnienia wraz z informacją o posiadaniu uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim — jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada.

§ 5. 1. Wpisy w ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, są objęte ewidencją egzaminatorów do dnia 31 sierpnia 2017 r.

2. Do prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz do trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z tej ewidencji w zakresie wpisów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. wpis w ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego obejmuje także zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w części dotyczącej zadań egzaminacyjnych z danego języka obcego nowożytnego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941.