ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12—15.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, z uwzględnieniem przepisów § 12—15.”,

b) w § 16b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 14—17.”,

b) w § 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut gimnazjum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Statut liceum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum, z uwzględnieniem przepisów § 14—16.”,

c) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut liceum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum oraz pozostałych uczniów.”;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Statut liceum profilowanego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum profilowane, z uwzględnieniem przepisów § 14—16.”,

c) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut liceum profilowanego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum profilowanego,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum profilowanego oraz pozostałych uczniów.”;

6) w załączniku nr 5a do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Statut technikum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.”,

c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut technikum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie technikum,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników technikum oraz pozostałych uczniów.”;

7) w załączniku nr 5b do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Statut szkoły zasadniczej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zasadniczą, z uwzględnieniem przepisów § 16—18.”,

c) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły zasadniczej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zasadniczej,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły zasadniczej oraz pozostałych uczniów.”;

8) w załączniku nr 5c do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Statut liceum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez liceum uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 13—15.”,

c) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut liceum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie liceum uzupełniającego,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników liceum uzupełniającego oraz pozostałych uczniów.”;

9) w załączniku nr 5d do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Statut technikum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez technikum uzupełniające, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.”,

c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut technikum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie technikum uzupełniającego,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników technikum uzupełniającego oraz pozostałych uczniów.”;

10) w załączniku nr 5e do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Statut szkoły policealnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę policealną, z uwzględnieniem przepisów § 15—17.”,

c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły policealnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły policealnej,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły policealnej oraz pozostałych uczniów.”;

11) w załączniku nr 5f do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Statut szkoły specjalnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę specjalną, z uwzględnieniem przepisów § 12—14.”,

c) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły specjalnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły specjalnej,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły specjalnej oraz pozostałych uczniów.”;

12) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4,

b) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Statut szkoły ponadpodstawowej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę ponadpodstawową, z uwzględnieniem przepisów § 19—21.”,

c) w § 22b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły ponadpodstawowej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły ponadpodstawowej,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły ponadpodstawowej oraz pozostałych uczniów.”.

§ 2. Zespoły szkół publicznych, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały nadane imiona, zachowują te imiona.

§ 3. Publiczne przedszkola i szkoły dostosują statuty do wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75.