ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:

1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

2. Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli będących egzaminatorami biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 2. 1. Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1, jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określona na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3) ), zwana dalej „stawką”.

2. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3—6.

3.  Egzaminatorowi przeprowadzającemu etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,34 % stawki.

4. Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Egzaminatorowi będącemu:

1) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów zdających sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej lub odpowiednią część egzaminu w klasie III gimnazjum,

2) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

3) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

— przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13 % łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 złotych.

6.  Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120 % kwoty wynagrodzenia przysługującego jednemu egzaminatorowi wchodzącemu w skład tego zespołu.

§ 3. Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 4. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których mowa w § 1 ust. 1, od dnia 1 kwietnia 2009 r.

§ 5. Dyrektorzy szkół, w których przeprowadzanie części ustnej egzaminu maturalnego w 2009 r. zakończono przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przekażą dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych potwierdzenia udziału nauczycieli akademickich w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. (poz. 773)

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572.