Załącznik nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM SPECJALNEGO, Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 1)

1. W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

a) język polski – 450 godzin,

b) dwa języki obce nowożytne – 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języków),

c) c) język obcy nowożytny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

— w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym — 290 godzin,

— w gimnazjum ogólnodostępnym, gimnazjum integracyjnym, oddziale ogólnodostępnym i oddziale integracyjnym — liczba godzin odpowiadająca liczbie godzin przeznaczonych na realizację zajęć jednego z dwóch języków obcych nowożytnych; na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszcza,

d) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych – dodatkowo 190 godzin,

e) muzyka – 30 godzin,

f) plastyka – 30 godzin,

g) historia – 190 godzin,

h) wiedza o społeczeństwie – 65 godzin,

i) geografia – 130 godzin,

j) biologia – 130 godzin,

k) chemia – 130 godzin,

l) fizyka – 130 godzin,

m) matematyka – 385 godzin,

n) informatyka – 65 godzin,

o) wychowanie fizyczne – 385 godzin,

p) edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin,

q) zajęcia artystyczne – 65 godzin,

r) zajęcia techniczne — 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym i oddziale specjalnym — 220 godzin,

s) zajęcia z wychowawcą – 95 godzin;

2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi:

a) w oddziale specjalnym – 1150 godzin na oddział,

b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – 190 godzin na ucznia.

2. Tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a) klasa I – 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 31 godzin,

b) klasa II – 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 32 godziny,

c) klasa III – 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 33 godziny;

2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

a) w oddziale specjalnym – po 12 godzin na oddział,

b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

3. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między:

1) sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,

a

2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1.

4. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

5. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury oraz zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego określają przepisy, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.


1) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum ogólnodostępnego, oddziału integracyjnego w gimnazjum ogólnodostępnym lub gimnazjum integracyjnego.