Załącznik nr 2 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 1)

1. W klasach I–III szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (I etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi 1760 godzin;

2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 960 godzin na oddział, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integracyjnej – 190 godzin na ucznia.

2. W klasach IV–VI szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (II etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:

1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi:

a) funkcjonowanie w środowisku – 600 godzin,

b) muzyka z rytmiką – 350 godzin,

c) plastyka – 480 godzin,

d) technika – 480 godzin,

e) wychowanie fizyczne – 385 godzin;

2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 960 godzin na oddział, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integracyjnej – 190 godzin na ucznia.

3. Tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a) klasa I – 18 godzin,

b) klasa II – 19 godzin,

c) klasa III – 20 godzin,

d) klasa IV – 24 godziny,

e) klasa V – 25 godzin,

f) klasa VI – 26 godzin;

2) zajęć rewalidacyjnych, w każdym roku szkolnym, wynosi po 10 godzin na oddział, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integracyjnej – po 2 godziny na ucznia.

4. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między:

1) sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin określonych:

a) w przypadku I etapu edukacyjnego – w ust. 3 pkt 1 lit. a–c,

b) w przypadku II etapu edukacyjnego – w ust. 3 pkt 1 lit. d–f,

przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,

a

2) sumą godzin określonych:

a) w przypadku I etapu edukacyjnego – w ust. 1 pkt 1,

b) w przypadku II etapu edukacyjnego – w ust. 2 pkt 1.

5. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

6. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury określają przepisy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–3 rozporządzenia.


1) Dotyczy również uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnoś-ciami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integracyjnej.