Załącznik nr 13 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

1. W szkole policealnej dla dorosłych w dwuletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi:

1) w szkole policealnej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej:

a) podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu) – 30 godzin,

b) kształcenie zawodowe teoretyczne – 590 godzin,

c) kształcenie zawodowe praktyczne – 590 godzin;

2) w szkole policealnej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej:

a) podstawy przedsiębiorczości (prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu) – 20 godzin,

b) kształcenie zawodowe teoretyczne – 340 godzin,

c) kształcenie zawodowe praktyczne – 340 godzin.

2. W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania, o którym mowa w ust. 1, ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu, przy zachowaniu minimalnego wymiaru godzin przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przewidzianego dla dwuletniego okresu nauczania.

3. Wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla słuchaczy poszczególnych semestrów wynosi:

1) w szkole policealnej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej – po 19 godzin tygodniowo w każdym semestrze;

2) w szkole policealnej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – po 175 godzin w każdym semestrze.

4. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

5. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, stanowi różnicę między:

1) sumą godzin wynikającą z pomnożenia wymiarów godzin określonych:

a) w przypadku szkoły policealnej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej – w ust. 3 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych semestrach,

b) w przypadku szkoły policealnej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – w ust. 3 pkt 2 przez liczbę semestrów, a

2) sumą godzin określonych:

a) w przypadku szkoły policealnej prowadzącej zajęcia w formie stacjonarnej – w ust. 1 pkt 1,

b) w przypadku szkoły policealnej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – w ust. 1 pkt 2.

6. Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, ustala w każdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.