ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 r. poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, zwane dalej „świadectwami”, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „suplementami”, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, zwane dalej „zaświadczeniami”, indeksy, legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu.

2. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzory świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2)  w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi”, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz zaświadczenia wydają komisje okręgowe.”;

3)  w § 4:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez komisje okręgowe oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminów eksternistycznych.”,

b)   po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”,

c)   ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 ust. 1, wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

6. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej „sprawdzianem”, i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”.”;

4)  w § 5:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów i legitymacji szkolnych, a także świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przekazywanych szkole przez komisję okręgową. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, w których przeprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, lub pracodawca, u którego przeprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów, o których mowa w § 10b ust. 1, przekazywanych przez komisję okręgową. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL osoby, która otrzymała dokument, z zastrzeżeniem § 17, numer wydanego dokumentu, a także:

1)   w przypadku świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego — nazwę i adres szkoły, do której przekazano dokument;

2)   w przypadku świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i dyplomu, przekazywanych do szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub pracodawcy — nazwę i adres odpowiednio szkoły lub placówki, do której przekazano dokument, albo nazwę i adres pracodawcy, do którego przekazano dokument;

3)   w przypadku świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, a także świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, o których mowa w § 10b ust. 1, i zaświadczeń o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, wydawanych osobom przystępującym do egzaminów zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów eksternistycznych oraz osobom przystępującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych — datę odbioru dokumentu oraz podpis osoby, która otrzymała dokument, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument przesłano pocztą.”;

5) po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

2. Na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL osoby, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, z zastrzeżeniem § 17, nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, nazwę i symbol cyfrowy zawodu lub zawodów, w których została wyodrębniona dana kwalifikacja, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z części pisemnej i części praktycznej, miejscowość i datę wydania świadectwa oraz numer świadectwa.

§ 10b. 1. Osoba, która posiada:

1)   świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz

2)   świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej

— może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również:

1)   osoba, która posiada:

a)   dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 ust. 1, w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz

b)   świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz

c)   świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie;

2)   osoba, która:

a)   ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz

b)   spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

3. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki wymienione w ust. 1 lub 2 złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione odpowiednio w ust. 1 lub 2.

4. Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, dyplom, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie, przekazanego przez dyrektora tej szkoły do komisji okręgowej, wykazu absolwentów w danym roku szkolnym zawierającego imiona i nazwiska absolwentów oraz ich numery PESEL, z zastrzeżeniem § 17, wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole.

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dyrektor szkoły przekazuje komisji okręgowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Na dyplomie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL osoby, która otrzymuje dyplom, z zastrzeżeniem § 17, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, i nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku zawodów, w których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację — nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z części pisemnej i części praktycznej, miejscowość i datę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

7. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2, na dyplomie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL tej osoby, z zastrzeżeniem § 17, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, i nazwę lub nazwy kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, potwierdzonych świadectwem lub świadectwami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z części pisemnej i części praktycznej, adnotację o posiadaniu dyplomu lub świadectwa czeladniczego, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, miejscowość i datę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.”;

6)  § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej oraz absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Na dyplomie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z etapu pisemnego i etapu praktycznego, miejscowość i datę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.”;

7)  w § 12:

a)   ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Na wniosek osoby posiadającej dyplom, komisja okręgowa, która wydała dyplom, wydaje suplement do dyplomu sporządzony odpowiednio na podstawie opisu kwalifikacji albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, albo na podstawie opisu kształcenia w danym zawodzie określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Wniosek zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby posiadającej dyplom, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Na suplemencie do dyplomu wpisuje się numer dyplomu, imię (imiona) i nazwisko posiadacza dyplomu, nazwę dyplomu, a w przypadku gdy suplement jest wydawany w języku obcym — także nazwę dyplomu w tłumaczeniu, profil umiejętności i kompetencji, zawody dostępne dla posiadacza dyplomu, podstawę wydania dyplomu, a także zamieszcza się:

1)   w przypadku suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 10b ust. 1 — opis oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu lub

2)   w przypadku suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 ust. 1 — opis przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu.

3. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 10b ust. 1, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu, podaje się informacje o możliwych sposobach nabywania kwalifikacji w zawodzie, udział kształcenia teoretycznego i kształcenia praktycznego dla danego zawodu określony w procentach oraz informacje o czasie trwania kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu.”,

b)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 ust. 1, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu, podaje się informacje o odbytym przez absolwenta kształceniu zawodowym, określony w procentach udział kształcenia teoretycznego i kształcenia praktycznego dla danego zawodu oraz całkowity czas trwania kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu.”;

8)  § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje odpowiednio zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu albo zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2. Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL ucznia, z zastrzeżeniem § 17, wyniki uzyskane odpowiednio ze sprawdzianu i z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, miejscowość i datę wydania zaświadczenia oraz kod zaświadczenia.”;

9)  po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, z zastrzeżeniem § 17, wyniki egzaminów z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych miejscowość i datę wydania zaświadczenia oraz numer zaświadczenia.”;

10) w § 14:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15-16a.”,

b)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9 i 10, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.”;

11) w § 16:

a)   ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom, suplement i zaświadczenie, wydawane przez komisje okręgowe, są wypełniane pismem komputerowym. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom i zaświadczenie są drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa albo zaświadczenia:

1)   linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji okręgowej, nazwy języka obcego nowożytnego, ocen uzyskanych z egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, miejscowości i daty wydania świadectwa albo zaświadczenia, numeru świadectwa albo zaświadczenia oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2)   wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3)   linii przerywanych w wyrazach „ukończył...”, „uzyskał...” i „zdał...”; w przypadku absolwentki lub zdającej w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”;

4)   oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.”,

b)   po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, która zdała egzamin, nazwy i oznaczenia kwalifikacji, nazwy i symbolu cyfrowego zawodu lub zawodów, w których została wyodrębniona kwalifikacja, wyniku uzyskanego z części pisemnej i części praktycznej egzaminu, miejscowości i daty, numeru świadectwa oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2)   wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3)   linii przerywanych w wyrazach „zdał...” i „uzyskał...”; w przypadku zdającej w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”;

4)   linii przerywanej w wyrazie „zawod...”; w przypadku kwalifikacji wyodrębnionej w jednym zawodzie w miejscu linii przerywanej wpisuje się „zie”, a w przypadku kwalifikacji wyodrębnionej w więcej niż jednym zawodzie wpisuje się „ach”;

5)   oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

4b. Dyplom, o którym mowa w § 10b ust. 1, wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu:

1)   linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, która spełnia warunki określone w § 10b ust. 1 lub 2, nazwy zawodu, nazwy kwalifikacji, wyniku uzyskanego z części pisemnej i części praktycznej egzaminu, miejscowości i daty, numeru dyplomu oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2)   wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”;

3)   linii przerywanych w wyrazach „otrzymał...” i „uzyskał...”; w przypadku zdającej w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”;

4)   linii przerywanej w wyrazie „świadectw...”; w przypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „o”, a w przypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „a”;

5)   linii przerywanej w wyrazie „kwalifikacj...”; w przypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „ę”, a w przypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie wpisuje się „e”;

6)   oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.”,

c)   w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyplom, o którym mowa w § 11 ust. 1, wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu:”,

d)   w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:”,

e)   ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie, dyplomie i zaświadczeniu zamiast wyrazów „numer PESEL” wpisuje się wyrazy „numer dokumentu”.

9. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wydania przez komisje okręgowe świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów, o których mowa w § 11 ust. 1, i zaświadczeń. Datę wydania dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, przyjmuje się jako datę zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.”,

f)   dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Komisja okręgowa ustala datę wydania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów, o których mowa w § 10b ust. 1. Datę wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przyjmuje się jako datę zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”;

12) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Arkusze ocen uczniów (słuchaczy) wypełniane pismem komputerowym są zakładane na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;

13) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach szkolnych, a także w wykazie, o którym mowa w § 10b ust. 4, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

14) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe, są drukowane na papierze bez wybielacza optycznego, z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym uniemożliwiającym usunięcie lub zmianę zapisów na dokumencie, zadrukowanym tłem giloszowym z irysem, z jednoliterową, a w przypadku aneksu do świadectwa dojrzałości — dwuliterową, serią i ośmiocyfrowym numerem, w którym pierwsza cyfra oznacza komisję okręgową, oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie i dyplomie — ramka giloszowa, wizerunek orła ustalony dla godła oraz napis „Rzeczpospolita Polska” są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umieszczony w górnej części ramki jest pokryty farbą optycznie zmienną.”;

15) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości i ich odpisów, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, suplementów oraz zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, aneks do świadectwa dojrzałości i jego odpis, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom, suplement oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.”;

16) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po:

1)   ukończeniu szkoły,

2)   zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,

3)   zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

4)   otrzymaniu dyplomu, o którym mowa w § 10b ust. 1

— chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe — duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.”;

17) w § 22:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu.

2. Szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 10b ust. 1 lub 2.”,

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty posiada odpowiednio dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości, a brak jest druku świadectwa, dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę, komisję okręgową lub kuratora oświaty formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zaświadczenia.”,

c)   po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Jeżeli o wydanie duplikatu dyplomu, o którym mowa w § 10b ust. 1, ubiega się osoba posiadająca dokumenty, o których mowa w § 10b ust. 1 lub 2, a brak jest druku tego dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na formularzu zgodnym z treścią oryginału dyplomu przygotowanym przez komisję okręgową.”,

d)   ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Duplikaty świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości i odpisów świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez komisje okręgowe, są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.

6. Na dokumencie, na którego podstawie wydano duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zaświadczenia, a w przypadku dyplomu, o którym mowa w § 10b ust. 1 — na kopiach dokumentów, na których podstawie wydano duplikat tego dyplomu, przechowywanych w komisji okręgowej, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu i odnotować tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na którego podstawie wydano duplikat.”,

e)   ust. 8-10 otrzymują brzmienie:

„8. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 10, wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

9. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, odpisu świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu lub zaświadczenia, a także nowy suplement wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

10. Jeżeli brak dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości albo dokumentacja nie jest wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła, komisja okręgowa, kurator oświaty albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 8 i 9, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wydanie duplikatu nie jest możliwe.”;

18) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.”;

19) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Legalizacji świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez komisje okręgowe, oraz świadectw wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”;

20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a)   w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym w następujących kolorach:”,

— pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) niebieskim — świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu;

2)   pomarańczowym — świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3)   żółtym — świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) jasnobrązowym — dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.”,

b)   ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły, oraz świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości jest zdobiona tłem giloszowym z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione tłem giloszowym bez tych liter.

4. Pierwsza strona świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu i zaświadczenia, wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona tłem giloszowym.”,

c)   po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych”,

d)   ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Na arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w.....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

11. Na świadectwach ukończenia liceum profilowanego i technikum oraz na innych drukach szkolnych dla uczniów i słuchaczy tych szkół oraz na arkuszach ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego, realizujących dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm. 3) ), obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”, z tym że w przypadku zajęć edukacyjnych — technologia informacyjna obok wpisuje się wyrazy „(informatyka)”.”,

e)   po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Na arkuszach ocen dla uczniów i słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz na arkuszach ocen dla uczniów technikum, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977), obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”.”,

f)   w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:”,

g)   ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W zaświadczeniach o szczegółowych wynikach sprawdzianu i zaświadczeniach o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową, znak „/” i kod arkusza egzaminacyjnego.”,

h) po ust. 19 dodaje się ust. 19a w brzmieniu:

„19a. Arkusze ocen ucznia (słuchacza) mają format A4 (210 x 297 mm), z tym że w przypadku arkuszy ocen założonych na drukach według wzorów nr 63h i 63i określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia strony pierwsza i ostatnia mają format A4 (210 x 297 mm), a kolejne strony mają format A3 (420 x 297 mm). Arkusze ocen wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie.”,

i) ust. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum założonych na drukach według wzorów nr 55 i 56 dołącza się informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela — opiekuna projektu edukacyjnego, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego — informację o tym zwolnieniu.”,

j) dodaje się ust. 22 w brzmieniu:

„22. Suplement do dyplomu, o którym mowa w § 10b ust. 1 rozporządzenia, wydaje się na druku według wzoru nr 79a, a suplement do dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia — na druku według wzoru nr 80.”;

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)   tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, SUPLEMENTÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH”,

b)   w pkt 1 „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 3 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 3a w brzmieniu:


3a MEN-I/3a/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 4 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 4a w brzmieniu:


4a MEN-I/3a-w/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży — z wyróżnieniem

c) w pkt 2 „Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 7 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 7a w brzmieniu:


7a MEN-I/6a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 8 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 8a w brzmieniu:


8a MEN-I/6a-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży — z wyróżnieniem

d) w pkt 5 „Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 21 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 21a w brzmieniu:


21a MEN-I/17a/2 dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 22 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 22a w brzmieniu:


22a MEN-I/17a-w/2 dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży — z wyróżnieniem

e) w pkt 6 „Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 23 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 23a w brzmieniu:


23a MEN-I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 24 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 24a w brzmieniu:


24a MEN-I/18a-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży — z wyróżnieniem

f) w pkt 9 „Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 27 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 27a w brzmieniu:


27a MEN-I/21a/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 28 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 28a w brzmieniu:


28a MEN-I/21a-w/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży — z wyróżnieniem

g) w pkt 10 „Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 30 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 30a w brzmieniu:


30a MEN-I/23a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 31 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 31a w brzmieniu:


31a MEN-I/23a-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży — z wyróżnieniem

h) w pkt 13 „Świadectwa szkolne promocyjne technikum”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 37 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 37a w brzmieniu:


37a MEN-I/27a/2 dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 38 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 38a w brzmieniu:


38a MEN-I/27a-w/2 dla uczniów klas I-III technikum dla młodzieży — z wyróżnieniem

i) w pkt 14 „Świadectwa ukończenia technikum”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 39 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 39a w brzmieniu:


39a MEN-I/28a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 40 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 40a w brzmieniu:


40a MEN-I/28a-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży — z wyróżnieniem

j) uchyla się pkt 15 „Świadectwa szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego”, k) w pkt 22 „Arkusze ocen”:

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 53 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 53a w brzmieniu:


53a MEN-I/37a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 54 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 54a w brzmieniu:


54a MEN-I/38a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 55 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 55a w brzmieniu:


55a MEN-I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 56 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 56a w brzmieniu:


56a MEN-I/40a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 57 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 57a w brzmieniu:


57a MEN-I/41a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 58 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 58a w brzmieniu:


58a MEN-I/42a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 60 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 60a w brzmieniu:


60a MEN-I/44a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 61 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 61a w brzmieniu:


61a MEN-I/45a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 62 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 62a w brzmieniu:


62a MEN-I/46a/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 63 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 63a w brzmieniu:


63a MEN-I/47a/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

l) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

22a. Arkusze ocen wypełniane komputerowo


Numer wzoru Symbol Przeznaczenie

1

2

3

63b MEN-I/37b/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
63c MEN-I/38b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
63d MEN-I/39b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży
63e MEN-I/40b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
63f MEN-I/41b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
63g MEN-I/42b/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
63h MEN-I/44b/2 dla uczniów technikum dla młodzieży
63i MEN-I/45b/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
63j MEN-I/46b/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
63k MEN-I/47b/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

m) w pkt 28:

— tytuł otrzymuje brzmienie:

Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe”,

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 72a dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 72b w brzmieniu:


72b OKE-II/103/2 zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 78 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 78a i 78b w brzmieniu:


78a OKE-II/115/2 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
78b OKE-II/115a/2 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

— po pozycji dotyczącej wzoru nr 79 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 79a w brzmieniu:


79a OKE-II/117/2 suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

22) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po wzorze:

—  nr 3 dodaje się wzór nr 3a,

—  nr 4 dodaje się wzór nr 4a,

—  nr 7 dodaje się wzór nr 7a,

—  nr 8 dodaje się wzór nr 8a,

—  nr 21 dodaje się wzór nr 21a,

—  nr 22 dodaje się wzór nr 22a,

—  nr 23 dodaje się wzór nr 23a,

—  nr 24 dodaje się wzór nr 24a,

—  nr 27 dodaje się wzór nr 27a,

—  nr 28 dodaje się wzór nr 28a,

—  nr 30 dodaje się wzór nr 30a,

—  nr 31 dodaje się wzór nr 31a,

—  nr 37 dodaje się wzór nr 37a,

—  nr 38 dodaje się wzór nr 38a,

—  nr 39 dodaje się wzór nr 39a,

—  nr 40 dodaje się wzór nr 40a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b)   uchyla się wzory nr 41 i 42,

c)   po wzorze:

—  nr 53 dodaje się wzór nr 53a,

—  nr 54 dodaje się wzór nr 54a,

—  nr 55 dodaje się wzór nr 55a,

—  nr 56 dodaje się wzór nr 56a,

—  nr 57 dodaje się wzór nr 57a,

—  nr 58 dodaje się wzór nr 58a,

—  nr 60 dodaje się wzór nr 60a,

— nr 61 dodaje się wzór nr 61a,

—  nr 62 dodaje się wzór nr 62a,

—  nr 63 dodaje się wzory m 63a-63k,

—  nr 72a dodaje się wzór m 72b,

—  nr 78 dodaje się wzory m 78a i 78b,

—  nr 79 dodaje się wzór nr 79a

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Uczniowie i słuchacze szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych realizujący dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm. 4) ) otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej na drukach według dotychczasowych wzorów nr 3, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39 i 40.

§ 3. 1. Dla uczniów i słuchaczy, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli odpowiednio klasę pierwszą lub semestr pierwszy szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i szkoły policealnej, zakłada się arkusze ocen na drukach według wzorów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2. W roku szkolnym 2012/2013 arkusze ocen słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych są zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów.

3. Arkusze ocen uczniów i słuchaczy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki w danej szkole.

4. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Wzory dyplomów


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.