ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 712) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z:

1) w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego — zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;

2) w przypadku nauki własnej historii i kultury — zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.”;

2) w § 4:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w szkole podstawowej:

— w klasach I-III (I etap edukacyjny — edukacja wczesnoszkolna) — edukację polonistyczną,

— w klasach IV-VI (II etap edukacyjny) — język polski oraz część historii i społeczeństwa dotyczącą historii Polski,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, z tym że na II, III i IV etapie edukacyjnym zajęcia w dwóch językach są prowadzone z co najmniej czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczanych na danym etapie edukacyjnym, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski oraz część geografii dotyczącą geografii Polski;”;

3) po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:

„§ 8a. 1. W szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości lub języku regionalnym, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w tym języku:

1) w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny — edukacja wczesnoszkolna):

a) w trzyletnim okresie nauczania — minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 450 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 4 godziny,

— klasa II — 5 godzin,

— klasa III — 5 godzin;

2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 380 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa IV — 4 godziny,

— klasa V — 4 godziny,

— klasa VI — 5 godzin;

3) w gimnazjum (III etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 380 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 4 godziny,

— klasa II — 5 godzin,

— klasa III — 4 godziny;

4) w zasadniczej szkole zawodowej (IV etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 160 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 2 godziny,

— klasa II — 2 godziny,

— klasa III — 2 godziny;

5) w liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w zakresie podstawowym wynosi 360 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 5 godzin,

— klasa II — 4 godziny,

— klasa III — 4 godziny;

6) w technikum (IV etap edukacyjny):

a) w czteroletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w zakresie podstawowym wynosi 360 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 3 godziny,

— klasa II — 4 godziny,

— klasa III — 3 godziny,

— klasa IV — 3 godziny.

2. W szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania:

1) w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny — edukacja wczesnoszkolna):

a) w trzyletnim okresie nauczania — minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 480 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 4 godziny,

— klasa II — 5 godzin,

— klasa III — 5 godzin;

2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 510 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa IV — 6 godzin,

— klasa V — 6 godzin,

— klasa VI — 5 godzin;

3) w gimnazjum (III etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 450 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 5 godzin,

— klasa II — 6 godzin,

— klasa III — 4 godziny;

4) w zasadniczej szkole zawodowej (IV etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 160 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 2 godziny,

— klasa II — 2 godziny,

— klasa III — 2 godziny;

5) w liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w zakresie podstawowym wynosi 360 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 4 godziny,

— klasa II — 5 godzin,

— klasa III — 4 godziny;

6) w technikum (IV etap edukacyjny):

a) w czteroletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w zakresie podstawowym wynosi 360 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 3 godziny,

— klasa II — 4 godziny,

— klasa III — 3 godziny,

— klasa IV — 3 godziny.

3. W szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości lub języka regionalnego prowadzoną w formie odrębnych zajęć:

1) w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny — edukacja wczesnoszkolna):

a) w trzyletnim okresie nauczania — minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 290 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 3 godziny,

— klasa II — 3 godziny,

— klasa III — 3 godziny;

2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 290 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa IV — 3 godziny,

— klasa V — 4 godziny,

— klasa VI — 3 godziny;

3) w gimnazjum (III etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 290 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 3 godziny,

— klasa II — 4 godziny,

— klasa III — 3 godziny;

4) w zasadniczej szkole zawodowej (IV etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego wynosi 160 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 2 godziny,

— klasa II — 2 godziny,

— klasa III — 2 godziny;

5) w liceum ogólnokształcącym (IV etap edukacyjny):

a) w trzyletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w zakresie podstawowym wynosi 270 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 3 godziny,

— klasa II — 4 godziny,

— klasa III — 3 godziny;

6) w technikum (IV etap edukacyjny):

a) w czteroletnim okresie nauczania:

— minimalny wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w zakresie podstawowym wynosi 270 godzin,

— minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w lit. a, dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

— klasa I — 3 godziny,

— klasa II — 3 godziny,

— klasa III — 2 godziny,

— klasa IV — 2 godziny.

4. Na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w zakresie rozszerzonym należy przeznaczyć dodatkowo, poza wymiarem godzin przeznaczonym na naukę tego języka w zakresie podstawowym, określonym w ust. 1 pkt 5 i 6, ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 5 i 6:

1) w liceum ogólnokształcącym — co najmniej 180 godzin w trzyletnim okresie nauczania;

2) w technikum — co najmniej 180 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

5. Wymiar godzin nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły określa w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

§ 8b. Szkoła może prowadzić naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, w wymiarze po 15 godzin na II, III i IV etapie edukacyjnym, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204), lub godzin, które może przyznać, na wniosek dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Przedszkola i szkoły podejmują, w razie takiej potrzeby, dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży, w szczególności szkoły mogą prowadzić zajęcia wyrównawcze.

2. W przedszkolu i szkole można zatrudnić w charakterze pomocy nauczyciela asystenta edukacji romskiej. Asystent edukacji romskiej udziela dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym, a także współdziała z ich rodzicami oraz z przedszkolem lub szkołą.”.

§ 2. 1. Przepisy § 2 ust. 4 pkt 2, § 8a i 8b rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum oraz klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

2. W pozostałych klasach szkół, o których mowa w ust. 1, do zakończenia danego etapu edukacyjnego, oraz w liceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym oraz technikum uzupełniającym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm. 3) ) w zakresie dotyczącym nauczania języka mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.


1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 442.