Załącznik nr 2 BLOK: HIGIENA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FRYZJER SYMBOL CYFROWY 514[01]

I. OPIS ZAWODU

1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

1) sporządzać szkice i rysunki fryzur;

2) rozpoznawać i określać gatunki, rodzaje oraz stan włosów;

3) rozpoznawać zmiany chorobowe i uszkodzenia włosów;

4) dobierać metody i preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;

5) posługiwać się narzędziami, przyborami i aparatami fryzjerskimi;

6) czyścić, odkażać i konserwować narzędzia i przybory fryzjerskie;

7) wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;

8) wykonywać strzyżenie włosów;

9) dobierać metody stylizacji fryzur;

10) modelować fryzury;

11) koloryzować włosy różnymi technikami;

12) wykonywać fryzurę z zastosowaniem dodatków fryzjerskich;

13) utrwalać fryzurę;

14) wykonywać trwałą ondulację różnymi technikami;

15) modelować i strzyc brodę, bokobrody i wąsy;

16) wykonywać fryzury z uwzględnieniem nowości i trendów w modzie fryzjerskiej;

17) przestrzegać przepisów określających wymagania sanitarnohigieniczne i zdrowotne obowiązujące w zakładach fryzjerskich;

18) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

19) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

20) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

21) komunikować się z uczestnikami procesu pracy;

22) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

23) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

24) korzystać z różnych źródeł informacji;

25) prowadzić działalność gospodarczą.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu włosów i skóry głowy;

2) dobierania i stosowania preparatów kosmetycznych do wykonywania zabiegów i pielęgnacji włosów;

3) wykonywania zabiegów i usług fryzjerskich.

3. Zawód fryzjer jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

1) perukarstwa;

2) fryzjerstwa damskiego;

3) fryzjerstwa męskiego;

4) fryzjerstwa specjalistycznego.

II. BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:

1) higiena;

2) technologia fryzjerstwa;

3) stylizacja;

4) podstawy działalności zawodowej.

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) charakteryzować budowę i fizjologię włosa;

2) charakteryzować budowę i fizjologię skóry głowy;

3) charakteryzować choroby włosów i skóry głowy;

4) określać choroby zawodowe;

5) określać wpływ racjonalnego żywienia na stan włosów i skóry głowy;

6) określać wpływ czynników zewnętrznych na włosy;

7) określać wpływ preparatów i zabiegów fryzjerskich na organizm człowieka;

8) stosować zasady higieny osobistej;

9) określać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;

10) planować wyposażenie zakładu fryzjerskiego zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

11) przestrzegać przepisów określających wymagania sanitarnohigieniczne i zdrowotne w zakładzie fryzjerskim;

12) stosować zasady przechowywania bielizny ochronnej;

13) dobierać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji;

14) przeprowadzać sterylizację narzędzi i przyborów fryzjerskich;

15) podejmować działania związane z profilaktyką chorób zawodowych, chorób włosów i skóry głowy;

16) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) budowa i fizjologia włosa;

2) budowa i fizjologia skóry głowy;

3) choroby włosów i skóry głowy;

4) choroby zawodowe;

5) podstawy żywienia;

6) działanie czynników zewnętrznych na włosy;

7) wpływ preparatów i zabiegów na organizm człowieka;

8) higiena osobista;

9) higiena oraz pielęgnowanie włosów i skóry głowy;

10) wyposażenie zakładu fryzjerskiego;

11) bezpieczeństwo i higiena pracy;

12) elementy ergonomii;

13) przepisy sanitarnohigieniczne;

14) przechowywanie bielizny ochronnej;

15) metody i środki dezynfekcji i sterylizacji;

16) profilaktyka chorób włosów i skóry głowy;

17) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

BLOK: TECHNOLOGIA FRYZJERSTWA

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

2) posługiwać się terminologią zawodową;

3) określać wpływ substancji pochodzenia naturalnego na włosy;

4) określać wpływ substancji chemicznych na włosy i skórę głowy;

5) dobierać zabieg do typu i stanu włosów;

6) przeprowadzać wywiad z klientem;

7) przestrzegać zasad obsługi klienta;

8) przygotowywać klienta do zabiegu;

9) charakteryzować preparaty i kosmetyki fryzjerskie;

10) dobierać metody i środki do pielęgnacji różnych gatunków i rodzajów włosów;

11) dobierać narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie;

12) dobierać i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;

13) dobierać metody i środki do procesu mycia włosów i skóry głowy;

14) myć włosy i skórę głowy;

15) dobierać metody, techniki i narzędzia do strzyżenia;

16) wykonywać strzyżenie włosów damskich i męskich zgodnie z aktualną modą;

17) wykonywać modelowanie i strzyżenie brody, bokobrodów i wąsów;

18) wykonywać strzyżenie i czesanie włosów dziecięcych;

19) dobierać farby do koloryzowania włosów;

20) dobierać metody, środki, narzędzia i aparaty do farbowania włosów;

21) wykonywać farbowanie włosów zgodnie z aktualną modą;

22) kontrolować proces farbowania włosów;

23) dobierać środki i aparaty do utleniania i odbarwiania włosów;

24) wykonywać rozjaśnianie i dekoloryzację włosów;

25) określać rodzaje i właściwości trwałej ondulacji;

26) dobierać metody, środki i aparaty do trwałej ondulacji;

27) wykonywać trwałą ondulację zgodnie z aktualną modą;

28) kontrolować proces trwałej ondulacji;

29) wykonywać ondulację wodną;

30) wykonywać ondulację fenową;

31) dobierać preparaty i narzędzia do prostowania włosów;

32) dobierać metody, środki i narzędzia do przedłużania i zagęszczania włosów;

33) dobierać i stosować różne techniki dekorowania włosów;

34) czesać i modelować fryzury damskie i męskie;

35) dobierać i stosować metody oraz techniki suszenia włosów;

36) wykonywać masaż owłosionej skóry głowy;

37) udzielać porad z zakresu pielęgnacji i stylizacji włosów.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) organizacja stanowiska pracy;

2) terminologia zawodowa;

3) substancje pochodzenia naturalnego i chemicznego w preparatach i kosmetykach fryzjerskich;

4) woda i jej zastosowanie we fryzjerstwie;

5) zasady, kwasy, alkohole;

6) obsługa klienta;

7) pielęgnacja włosów;

8) narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie;

9) proces mycia włosów i skóry głowy;

10) metody, rodzaje i techniki strzyżenia;

11) farbowanie włosów;

12) koloryzowanie, rozjaśnianie i dekoloryzacja włosów;

13) ondulacja trwała: preparaty, rodzaje i techniki;

14) ondulacja wodna;

15) zabiegi prostowania, zagęszczania i przedłużania włosów;

16) dekorowanie włosów;

17) modelowanie włosów;

18) suszenie włosów;

19) masaż głowy;

20) poradnictwo z zakresu pielęgnacji i stylizacji włosów.

BLOK: STYLIZACJA

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) wykorzystywać wiedzę z historii fryzjerstwa;

2) charakteryzować style fryzur minionych epok;

3) wykorzystywać wiedzę o kolorach do stylizacji fryzur;

4) stosować zasady doboru koloru do fryzury i urody;

5) stosować zasady kompozycji przestrzennych i plastycznych do układania fryzur;

6) szkicować z natury głowę człowieka;

7) szkicować fragmenty, całe uczesania i ozdoby fryzur;

8) sporządzać rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia;

9) odczytywać rysunek żurnalowy;

10) wykonywać rysunek złożeniowy fryzury określonymi technikami;

11) rozróżniać typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;

12) projektować i rysować uczesania kobiece i męskie oraz męski zarost;

13) charakteryzować style mody fryzjerskiej;

14) wykonywać upiększanie fryzur;

15) określać sposoby stosowania dodatków fryzjerskich;

16) dobierać rodzaj makijażu do urody i fryzury;

17) wykorzystywać informacje dotyczące współczesnych trendów fryzjerskich.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) historia fryzjerstwa;

2) historyczne style fryzur;

3) kolorystyka;

4) kompozycje przestrzenne i plastyczne;

5) szkice i rysunki głowy i fryzury;

6) rysunek żurnalowy;

7) rysunek złożeniowy;

8) stylizacja fryzur i zarostu;

9) współczesne style fryzur;

10) upiększanie fryzur;

11) podstawy kosmetyki;

12) trendy w kosmetyce i fryzjerstwie.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;

2) określać funkcje usług w gospodarce rynkowej;

3) określać źródła pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstwa;

4) sporządzać kalkulację kosztów za wykonywane usługi;

5) określać zasady i funkcje marketingu;

6) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;

7) sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia;

8) sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

9) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

10) stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarnohigieniczne;

11) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

12) dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;

13) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

14) komunikować się i współpracować w zespole;

15) rozwiązywać problemy dotyczące działalności zawodowej;

16) podejmować decyzje;

17) doskonalić umiejętności zawodowe;

18) korzystać z różnych źródeł informacji;

19) przestrzegać zasad etyki.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;

2) dokumenty dotyczące zatrudnienia;

3) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

4) rynek usług;

5) kalkulowanie kosztów za wykonywane usługi;

6) marketing;

7) prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy;

8) bezpieczeństwo i higiena pracy;

9) ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;

10) przepisy sanitarnohigieniczne;

11) elementy ergonomii;

12) środki ochrony indywidualnej;

13) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

14) zasady i metody komunikowania się;

15) elementy socjologii i psychologii pracy;

16) formy doskonalenia zawodowego;

17) źródła informacji zawodowej;

18) etyka.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE


Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin

w okresie kształcenia w %*

Higiena 10
Technologia fryzjerstwa 45
Stylizacja 15
Podstawy działalności zawodowej 10
Razem 80**

* Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

** Pozostałe 20 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizację.

IV. ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia ujętych w blokach programowych są odpowiednie następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownia rysunku technicznego;

2) pracownia komputerowa;

3) pracownia fryzjerska.

Pracownia rysunku technicznego powinna być wyposażona w:

1) stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);

2) przybory rysunkowe;

3) tablice:

a) rodzaje pisma, ornamenty,

b) proporcje głowy dziecka, kobiety, mężczyzny,

c) elementy i fragmenty fryzury, formy zarostu męskiego,

d) rysunkowe symbole technik formowania elementów fryzury,

e) symbole pomocnicze technik ścinania i formowania elementów fryzury;

4) modele głów dzieci, kobiet i mężczyzn;

5) żurnale fryzur;

6) zestawy barw.

Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:

1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);

2) oprogramowanie użytkowe;

3) program dotyczący doboru fryzury do kształtu twarzy;

4) Internet.

Pracownia fryzjerska powinna być wyposażona w:

1) stanowiska fryzjerskie;

2) stanowisko do mycia i farbowania włosów;

3) instalację wodociągową;

4) instalację kanalizacyjną;

5) preparaty kosmetyczne;

6) zestawy narzędzi fryzjerskich;

7) aparaty fryzjerskie;

8) bieliznę i odzież ochronną;

9) bieliznę i sprzęt jednorazowego użytku;

10) szafki do przechowywania czystej bielizny;

11) szafki do przechowywania brudnej bielizny;

12) pojemnik na brudną bieliznę;

13) środki oraz urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi;

14) apteczkę.

Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego.

W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.