ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Ośrodkiem”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ośrodek jest zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister.

3. Organizację i szczegółowe zadania Ośrodka określa statut nadany przez ministra.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W organizacji pracy Ośrodka nie przewiduje się ferii szkolnych.

2. Organizację roku szkolnego w szkołach określa dyrektor Ośrodka na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika punktu.”;

3) w § 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8—14 ustawy;

4) uczestniczenie w kształceniu na odległość, prowadzonym przez Ośrodek, obejmującym realizację ramowego planu nauczania;”;

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkołę zakłada, przekształca i likwiduje minister z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii właściwego kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor szkoły lub kierownik punktu, niezwłocznie po uchwaleniu statutu, przesyła statut dyrektorowi Ośrodka w celu sprawdzenia zgodności statutu z prawem oraz kierownikowi przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej — do wiadomości.”;

5) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ośrodek może prowadzić kształcenie na odległość obejmujące realizację:

1) ramowego planu nauczania;

2) uzupełniającego programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Liczbę i zakres prac kontrolnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w każdej klasie oraz terminy ich wykonania ustala dyrektor Ośrodka.

5. Prace kontrolne oceniają nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.”;

6) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika punktu, dyrektor Ośrodka może wyrazić zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów.

3. Jeżeli klasa liczy mniej niż 7 uczniów i dyrektor Ośrodka nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w grupach międzyklasowych.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do dyrektorów szkół i kierowników punktów oraz nauczycieli w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych krajów.

2. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych we współpracy z kierownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister powierza stanowisko dyrektora Ośrodka oraz stanowisko dyrektora szkoły, a także odwołuje z tych stanowisk. Do odwołania dyrektora szkoły nie stosuje się przepisów art. 38 ustawy.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dyrektor Ośrodka.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister, na wniosek dyrektora Ośrodka, powierza stanowiska kierowników punktów, a także odwołuje z tych stanowisk. Dyrektor Ośrodka do wniosku dołącza opinię kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) § 19 i 20 otrzymują brzmienie:

„§ 19. Dyrektor Ośrodka zatrudnia osobę, której ma być powierzone stanowisko dyrektora szkoły lub stanowisko kierownika punktu, na podstawie umowy o pracę na czas określony równy okresowi powierzenia stanowiska.

§ 20. 1. Dyrektorzy szkół oraz kierownicy punktów zatrudniają nauczycieli odpowiednio w szkołach lub punktach. Nauczyciele, za zgodą dyrektora Ośrodka, mogą zostać oddelegowani do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów.

2. Dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z ministrem, na wniosek dyrektora szkoły, może utworzyć w szkole stanowisko wicedyrektora. Zadania wicedyrektora określa statut szkoły.

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii dyrektora Ośrodka, powierza stanowisko wicedyrektora nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.”;

10) § 24—26 otrzymują brzmienie:

„§ 24. Dyrektor Ośrodka zatrudnia w Ośrodku nauczycieli skierowanych do pracy w szkole europejskiej na podstawie umowy o pracę na czas określony równy okresowi skierowania.

§ 25. Nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkole europejskiej sprawują nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku, którym minister powierzył sprawowanie tego nadzoru.

§ 26. Na wniosek nauczyciela prowadzącego nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą lub dzieci pracowników migrujących, a także na wniosek organizacji społecznej zarejestrowanej za granicą lub innego podmiotu organizującego za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim, Ośrodek udostępnia nieodpłatnie posiadane w wersji elektronicznej programy, materiały, narzędzia i pomoce dydaktyczne.”;

11) w § 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Kierownik punktu, w terminie do dnia 30 marca 2011 r., przedstawi dyrektorowi Ośrodka harmonogram dostosowywania kształcenia w punkcie do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz planów nauczania uzupełniającego, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 i 2.

3. Dyrektor Ośrodka, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., zatwierdza harmonogram, o którym mowa w ust. 2. Dyrektor Ośrodka może, przed zatwierdzeniem harmonogramu, zobowiązać kierownika punktu do wprowadzenia określonych zmian w harmonogramie.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.