ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 oraz z 2001 r. Nr 131, poz. 1459) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o:

1) nauczycielach — rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 Karty Nauczyciela,

2) szkołach — rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 a i 2 Karty Nauczyciela,

3) uczniach — rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków,

4) Karcie Nauczyciela — rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela,

5) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 3) ).

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do nauczycieli szkół artystycznych.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości — innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych — opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie.”;

3) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel rady programowej,

3) właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny,

4) na wniosek nauczyciela — przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.”;

4) w § 8:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zakładu kształcenia nauczycieli oraz publicznego kolegium pracowników służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej; opinia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie.”;

5) w § 9 ust. 1—3a otrzymują brzmienie:

„1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana — przedstawiciel rady rodziców,

4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły — nauczyciel doradca metodyczny,

5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły — przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

2. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli lub organ prowadzący publiczne kolegium pracowników służb społecznych zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli lub organu prowadzącego publiczne kolegium pracowników służb społecznych, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,

3) wskazany przez rektora — przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem kształcenia nauczycieli lub nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,

4) przedstawiciel rady programowej,

5) na wniosek ocenianego dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych — przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

3. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jako przewodniczący zespołu,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli,

3) na wniosek ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli — przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

3a. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.”;

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Przepisy § 8 i 9 stosuje się odpowiednio do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.