ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)–d) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej «ustawą», oraz szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych placówek, publicznych szkół i placówek artystycznych oraz warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

§ 2. Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

§ 3. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

§ 4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę lub innej wchodzącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej,

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę lub innego wchodzącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum,

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.

3. Dla kandydatów do gimnazjów i oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 2, oraz warunki, o których mowa w ust. 3, podaje do wiadomości kandydatom dyrektor gimnazjum, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.

5. (skreślony).

6. (skreślony).

7. Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 pkt 3.

8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Do przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego oraz oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych przyjmowane są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Do przedszkola integracyjnego, szkoły podstawowej integracyjnej, gimnazjum integracyjnego oraz oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych przyjmowane są dzieci pełnosprawne na warunkach określonych w § 3–5 oraz, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci posiadające orzeczenie, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)–d) ustawy, mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)–d) ustawy, decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,

2) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2,

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,

5) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku, o którym mowa w ust. 2,

z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 

2. Dla kandydatów do liceów i oddziałów dwujęzycznych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2a. Na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w innych przypadkach niż wymienione w ust. 2, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych.

3. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 1, oraz warunki, o których mowa w ust. 2. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

6. Do kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 pkt 3.

7. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

§ 8a. 1. Kandydat, o którym mowa w § 8 ust. 1, w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnajalnych.

2. Kandydat, o którym mowa w § 8 ust. 1, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu wymienionego w § 8 ust. 1 pkt 4 lub kopiami tego świadectwa i zaświadczenia, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

§ 9. 1. Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego przyjmowani są na warunkach określonych w ust. 2 i 3 oraz odpowiednio w § 4, 5, 7 i 8.

2. Kandydaci do szkół i klas, o których mowa w ust. 1, powinni posiadać:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) zaliczenie, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, o której mowa w § 15 ust. 1, lub trenera albo instruktora, o którym mowa w ust. 3, prób sprawności fizycznej, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą,

3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

3. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

§ 10. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej mogą ubiegać się absolwenci szkoły zasadniczej.

2. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkoły średniej.

3. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły pomaturalnej mogą ubiegać się absolwenci legitymujący się świadectwem dojrzałości.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 11. 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz na semestr pierwszy szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej decyduje łącznie:

1) pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza,

2) suma punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia, ustalona w statucie danej szkoły,

3) inne dodatkowe kryteria, zależne od kierunku kształcenia zawodowego, ustalone w statucie szkoły,

z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

2. Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio przepis § 17 ust. 1 pkt 3.

3. Dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1, mogą odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

4. Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej z dwóch przedmiotów, ustalonych przez radę pedagogiczną.

5. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, o której mowa w § 15 ust. 1, może zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej lub szkoły pomaturalnej, na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyższej, jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia.

6. Laureaci turniejów dla uczniów szkół zasadniczych przyjmowani są do szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1.

7. Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są do szkół policealnych oraz szkół pomaturalnych niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej zwalnia kandydata w całości lub w części z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, jeżeli dana szkoła średnia przeprowadza egzamin wstępny lub rozmowę kwalifikacyjną.

§ 13. Przy przyjmowaniu do szkół, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 10, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 oraz § 11 ust. 6 i 7, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 14. Przepisy § 2, § 5 ust. 8, § 8 ust. 7, § 11 ust. 6 i 7 oraz § 13 nie naruszają uprawnień dzieci innych osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli i szkół na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 10, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

§ 16. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,

2) w szkołach, o których mowa w § 10, przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza,

3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2,

4) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,

5) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 17. 1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz szkole ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:

a) do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

b) do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,

c) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,

d) do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej,

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

§ 18. 1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 17 lat w roku szkolnym, w którym podejmują naukę, z tym że:

1) na semestr pierwszy klasy szóstej szkoły podstawowej – kandydaci, którzy ukończyli klasę piątą szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

2) na semestr pierwszy gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej – absolwenci szkół, których ukończenie daje możliwość podjęcia nauki w danej szkole.

2. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum, począwszy od roku szkolnego 2002/2003, mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 17 lat w roku szkolnym, w którym podejmują naukę, oraz posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

3. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych jest ostatnie świadectwo szkolne lub wpis w indeksie, potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego albo zdanie egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych, za zgodą dyrektora szkoły, może zostać przyjęty słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu eksternistycznego z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego.

5. Słuchacz jest obowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 4, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§ 19. 1. Jeżeli w klasie, do której uczeń lub słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń (słuchacz) uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń (słuchacz) może:

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

2. Dla ucznia (słuchacza), który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

§ 20. 1. Dyrektor szkoły:

1) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych,

2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej, w przypadku gdy:

a) uczeń powraca z zagranicy,

b) liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,

c) kandydat do szkoły lub oddziału dwujęzycznego ukończył klasę wstępną,

3) decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych, w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, oraz na semestry programowo wyższe szkół dla dorosłych.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych (na semestr pierwszy).

3. Dyrektor szkoły ponadto:

1) w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku,

2) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,

3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2,

4) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole, o którym mowa w § 21 pkt 2. 

§ 21. Kurator oświaty:

1) przekazuje gminom i dyrektorom gimnazjów informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki,

2) ustala terminy rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkół policealnych oraz szkół pomaturalnych, a także określa terminy składania dokumentów, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych ustala także termin, nie krótszy niż 2 dni, w ciągu którego kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole,

2a) ustala, we współpracy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów,

3) organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkołach policealnych oraz szkołach pomaturalnych,

4) może zarządzić przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji.

§ 22. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły:

1) ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, w tym w odniesieniu do szkół i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół i oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych, szkół i oddziałów integracyjnych oraz szkół i oddziałów specjalnych, a także przekazują te ustalenia kuratorowi oświaty,

2) upowszechniają informacje dla kandydatów do wszystkich typów szkół, w szczególności o planowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego i kierunkach kształcenia zawodowego oraz o liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół.

§ 22a. Rekrutację do szkół nowo tworzonych przeprowadza organ prowadzący szkołę lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 23. Rekrutację do szkół dla dorosłych na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej, na semestr zimowy i semestr letni w roku szkolnym 2001/2002 i 2002/2003, prowadzi się na warunkach określonych w § 11.

§ 24. 1. W roku szkolnym 2001/2002 dopuszcza się możliwość przyjmowania do klasy szóstej szkoły podstawowej dla dorosłych kandydatów, którzy ukończyli 15 lat i piątą klasę szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz posiadają opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie możliwości podjęcia przez kandydata nauki w szkole dla dorosłych i zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2. W roku szkolnym 2001/2002 dopuszcza się możliwość przyjmowania do gimnazjum dla dorosłych kandydatów, którzy ukończyli 15 lat i klasę szóstą szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży lub uczęszczali do gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz posiadają opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznejj w sprawie możliwości podjęcia przez kandydata nauki w szkole dla dorosłych i zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. Od roku szkolnego 2001/2002 do końca roku szkolnego 2004/2005 dopuszcza się możliwość przyjmowania na semestr pierwszy klasy szóstej szkoły podstawowej dla dorosłych kandydatów, którzy nie ukończyli klasy piątej lub klasy programowo niższej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. Kandydaci ci są obowiązani do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w ramowym planie nauczania dla klas I-V tej szkoły, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

§ 24a. 1. W roku szkolnym 2002/2003 naukę w klasie szóstej szkoły podstawowej dla dorosłych mogą podjąć kandydaci, którzy ukończyli 15 lat i piątą klasę szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz posiadają opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie możliwości podjęcia przez kandydata nauki w szkole dla dorosłych i zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2. W roku szkolnym 2002/2003 naukę w gimnazjum dla dorosłych mogą podjąć kandydaci, którzy ukończyli 15 lat i klasę szóstą szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży lub uczęszczali do gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz posiadają opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie możliwości podjęcia przez kandydata nauki w szkole dla dorosłych i zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

§ 25. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 14, poz. 132 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 142 i Nr 107, poz. 1133).

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 23 i 24, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.