ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych oraz do podręczników akademickich mogą być udzielane na wniosek wydawcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.

§ 2. 1. Stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego wynoszą:

1) do podręczników szkolnych:

a) przy pierwszym wydaniu — 1 900 zł,

b) przy następnym wydaniu — 1 350 zł;

2) do podręczników akademickich:

a) przy pierwszym wydaniu — 1 300 zł,

b) przy następnym wydaniu — 900 zł.

2. W przypadku wydawania podręcznika szkolnego lub akademickiego łącznie z nośnikiem CD-ROM, stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o:

1) 5 % w przypadku nośnika CD-ROM bez możliwości interaktywnych;

2) 10 % w przypadku interaktywnego nośnika CD-ROM.

3. W przypadku pierwszych wydań podręczników szkolnych lub akademickich o szczególnie wysokich kosztach wydania stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o 10 %.

4. Zwiększenie stawek, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku konieczności zastosowania podwyższonych parametrów edytorskich, stwierdzonej na podstawie rozliczenia kosztów wydania podręcznika szkolnego lub akademickiego, o którym mowa w § 17 ust. 1, i egzemplarza okazowego podręcznika.

§ 3. Dotacja przedmiotowa do podręcznika szkolnego może być przyznana w przypadku, gdy podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220) lub rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych (Dz. U. Nr 30, poz. 254).

§ 4. Dotacja przedmiotowa do podręcznika akademickiego nie może być przyznana w przypadku, gdy minimalny nakład podręcznika akademickiego jest niższy niż 1 000 egzemplarzy.

§ 5. 1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego, o którym mowa w § 5 ust. 2 — do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanych dalej „ministrem”.

§ 7. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego oraz wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego należy sporządzić na podstawie maszynopisu podręcznika.

§ 8. 1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego, w dwóch egzemplarzach, wydawca składa do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok wydania podręcznika.

2. Do wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego wydawca dołącza:

1) kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) zestawienie zbiorcze podręczników planowanych do wydania w roku następnym, określające:

a) tytuły podręczników planowanych do wydania w roku następnym,

b) kolejność wydania poszczególnych tytułów,

c) liczbę arkuszy wydawniczych poszczególnych tytułów,

d) łączną wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników oraz łączną liczbę arkuszy wydawniczych.

3. W przypadku pierwszego wydania podręcznika akademickiego, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć szczegółowy konspekt oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 4. Na żądanie ministra wydawca obowiązany jest przedstawić maszynopis podręcznika.

4. W przypadku gdy autorem podręcznika akademickiego jest nauczyciel akademicki, recenzentami nie mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tej samej uczelni.

5. W przypadku kolejnego wydania podręcznika akademickiego, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego, z uwzględnieniem ust. 4.

6. W przypadku kolejnego wydania podręcznika akademickiego ze zmianami, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania, szczegółowy konspekt zmian oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego, z uwzględnieniem ust. 4.

§ 9. Na wniosek wydawcy minister może wyjątkowo wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, jeżeli jego wydanie jest szczególnie uzasadnione potrzebami realizacji procesu dydaktycznego.

§ 10. Na wniosek wydawcy minister, w miarę posiadanych środków budżetowych, może wyrazić zgodę na wcześniejszy rok wydania i rozliczenia podręcznika akademickiego niż określony we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika.

§ 11. Za zgodą ministra, termin wydania podręcznika akademickiego określony we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika może być przedłużony o rok. Wniosek o przedłużenie terminu wydania podręcznika wydawca składa do dnia 1 października roku, na który została przyznana dotacja.

§ 12. 1. Do dnia 31 marca każdego roku wydawca zamierzający ubiegać się o dotację przedmiotową składa do ministra zestawienie zbiorcze sporządzone zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 odpowiednio dla podręczników szkolnych planowanych do wydania w roku następnym. Do zestawienia zbiorczego, dla każdego wymienionego w zestawieniu zbiorczym tytułu podręcznika szkolnego, wydawca dołącza kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy podręcznik szkolny zgłoszony w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w ust. 1, nie został dopuszczony do użytku szkolnego, wydawca może wystąpić do ministra o zgodę na dokonanie zmian w zestawieniu zbiorczym. Skutki finansowe powstałe w wyniku zmian w zestawieniu zbiorczym ponosi wydawca.

§ 13. 1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego, w dwóch egzemplarzach, wydawca składa do dnia 31 sierpnia roku wydania podręcznika. Do wniosku o dotację przedmiotową wydawca dołącza kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika szkolnego, o której mowa w § 12 ust. 1.

2. W przypadku kolejnego wydania podręcznika, do wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania.

3. Łączna wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych określonych w poszczególnych wnioskach o dotacje do podręczników szkolnych złożonych przez wydawcę w terminie, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodna z łączną wysokością wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników określoną w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w § 12 ust. 1.

§ 14. O rezygnacji z dotacji przedmiotowej do podręcznika szkolnego lub akademickiego wydawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić ministra, nie później jednak niż do dnia 1 października roku, na który przyznana została dotacja.

§ 15. Przed przyznaniem dotacji przedmiotowej do podręcznika szkolnego lub akademickiego minister może zasięgnąć opinii ekspertów o przydatności oraz zasadności dofinansowania podręcznika szkolnego lub akademickiego.

§ 16. 1. Minister przyznaje dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego lub akademickiego według stawki dotacji do jednego arkusza wydawniczego w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 1, jednakże w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

2. Przyznając dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego lub akademickiego, minister określa wysokość przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego podręcznika.

3. Wysokość przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego podręcznika szkolnego lub akademickiego, o której mowa w ust. 2, wyraża się procentowo jako stosunek wnioskowanej dotacji do jednego arkusza wydawniczego, określonej odpowiednio we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego lub akademickiego i nie wyższej niż stawka określona odpowiednio w § 2 ust. 1, do stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 17. 1. Przekazanie wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika szkolnego lub akademickiego następuje po wydaniu podręcznika, którego dotyczy przyznana dotacja, po przedłożeniu przez wydawcę rozliczenia kosztów wydania podręcznika szkolnego lub akademickiego sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z rachunkiem i egzemplarzem okazowym.

2. Wysokość przekazanej wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika szkolnego lub akademickiego stanowi iloczyn liczby arkuszy wydawniczych i przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego ustalonej na rok wydania, o której mowa w § 16 ust. 2, jednakże nie więcej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

§ 18. Wydawca ponosi skutki finansowe powstałe w wyniku zwiększenia objętości podręcznika szkolnego lub akademickiego w stosunku do wielkości określonej odpowiednio we wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego lub akademickiego.

§ 19. Wydawca, któremu przyznano dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego lub akademickiego, zamieszcza w podręczniku informację o treści: „Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej” lub „Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej”.

§ 20. Wydawca może otrzymać dotację przedmiotową do kolejnego wydania podręcznika szkolnego lub akademickiego nie wcześniej niż po trzech latach od roku, w którym otrzymał poprzednią dotację.

§ 21. Dotacji przedmiotowej do podręcznika szkolnego lub akademickiego nie przyznaje się wydawcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej 3) lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 22. Stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego podręczników akademickich do dnia 31 grudnia 2005 r. wynoszą:

1) przy pierwszym wydaniu — 1 200 zł;

2) przy następnym wydaniu — 850 zł.

§ 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz. U. Nr 60, poz. 643 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 605).

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. (poz. 1841)

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działami administracji rządowej — oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168, poz. 1404).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.

3) Pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).