ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 i Nr 218, poz. 1701) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm. 3) ).”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;”;

2) § 11-13 otrzymują brzmienie:

„§ 11. 1. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy:

1) wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „kierunkami polityki oświatowej”;

2) wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:

a) wspomagania szkół i placówek, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, a także w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, a także w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych;

3) wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych;

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

2. Do obowiązkowych zadań publicznej placówki doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, właściwej dla nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, należy ponadto wspieranie metodyczne i doskonalenie zawodowe tych nauczycieli, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych.

§ 12. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;

4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych, o których mowa w § 23 ust. 10;

5) wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;

6) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

7) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;

8) opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;

9) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.

§ 13. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie i publikacja materiałów edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;

4) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

5) opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;

6) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi.”;

3) § 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„§ 15. 1. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

4) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

3. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, zwanych dalej „wojewódzkimi placówkami doskonalenia”, należy ponadto:

1) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:

a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,

b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;

2) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, wojewódzkie placówki doskonalenia współpracują z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

5. Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w ust. 1, mogą realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.

§ 16. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez:

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

4) udzielanie konsultacji;

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4.”;

4) uchyla się § 17;

5) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu kursy kwalifikacyjne z zakresu przygotowania pedagogicznego lub z zakresu pedagogiki specjalnej, o których mowa w przepisach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Placówki doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić dla nauczycieli szkół artystycznych, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kursy kwalifikacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, a także w przepisach o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.”,

c) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:”,

d) uchyla się ust. 6;

6) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21.1. Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny przygotowuje dyrektor placówki.

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

3. Organ prowadzący zatwierdza plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.

4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.”;

7) w § 22:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;”,

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.”;

8) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia nauczyciela.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę zasięga opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia, o której mowa w ust. 1, i dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego.

7. Powierzenie zadań doradcy metodycznego może być cofnięte przez organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych zadań, po zasięgnięciu opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia, o której mowa w ust. 1, i dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.”;

9) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. 1. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przygotowuje plan pracy placówki na dany rok szkolny.

2. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki za dany rok szkolny w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.”.

§ 2. Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, a także w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, na prowadzenie których została wyrażona zgoda przed dniem 1 stycznia 2016 r., są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 3. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r. publiczna placówka doskonalenia nauczycieli realizuje plan pracy zatwierdzony przez organ prowadzący na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Plan pracy publicznej placówki doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2012/2013 obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

3. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedstawia plan pracy, o którym mowa w ust. 2, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2012 dyrektorzy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedstawią organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 4. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r. niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli realizuje plan pracy przygotowany przez organ prowadzący na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Plan pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2012/2013 obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

3. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przygotowuje plan pracy, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

4. Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2012 organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 5. 1. Zadania, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, placówki doskonalenia nauczycieli i nauczyciele-doradcy metodyczni realizują od dnia 1 stycznia 2016 r.

2. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zadania, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli i nauczycieli-doradców metodycznych.

§ 6. Organy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosują statuty tych placówek do wymogów określonych w rozporządzeniu wymienionym w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 951.