ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach, dla których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest organem założycielskim albo organem, który nadzoruje lub utworzył dany podmiot.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot — jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 9, 10 i 12 ustawy;

2) uprawniony — osobę, o której mowa w § 1;

3) rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 3) ) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 4. 1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot, w którym uprawniony był zatrudniony:

1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

2) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego lub złożył w terminie określonym w przepisach o sprawozdawczości budżetowej prawidłowo sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił funkcję (zajmował stanowisko) w danym podmiocie przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył rażąco swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy albo nie odwołano go z funkcji (ze stanowiska) z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

3. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej danego podmiotu nagroda roczna może być przyznana, jeżeli uprawniony pełnił funkcję (zajmował stanowisko) w danym podmiocie zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu.

§ 5. 1. Nagrodę roczną uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, przyznaje się na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania merytorycznie właściwej wobec podmiotu, w którym uprawniony był zatrudniony.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, zatrudnionemu w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, może wystąpić również rada naukowa.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

1) oznaczenie miejscowości i daty;

2) nazwę podmiotu i adres jego siedziby;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko (funkcję) zajmowane przez uprawnionego;

7) datę objęcia stanowiska (funkcji) przez uprawnionego;

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej;

10) uzasadnienie przyznania nagrody rocznej;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;

12) podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych. § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 4)


1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 38), które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w odniesieniu do podmiotów, dla których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest organem założycielskim albo organem, który nadzoruje lub utworzył dany podmiot.