ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 649 i Nr 108, poz. 905) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;”;

2) w § 17 w ust. 4 w pkt 2 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,”;

3) w § 18:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno--pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.”;

4) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno--wychowawcze kończą się w styczniu — po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.”;

5) w § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.”;

6) w § 38:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 34 ust. 1 i 5;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.”;

7) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 34 ust. 1 i 5, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

1) 30 minut — w przypadku sprawdzianu;

2) 60 minut — każda część egzaminu gimnazjalnego.”;

8) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.”;

9) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) lub jeżeli uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza) i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia (słuchacza) zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 49 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza).

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń (słuchacz) przystępuje ponownie do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia (słuchacza) lub

2) uczeń (słuchacz) zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza) i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego.

5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia (słuchacza).

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0”.

7. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.”;

10) w § 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do ucznia (słuchacza), o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy § 44 ust. 4—6.”;

11) w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycz-no-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 44 i 46 ust. 1 — do dnia 31 sierpnia danego roku.”;

12) w § 51:

a) (uchylony).

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych:

1) w części ustnej z:

a) języka obcego nowożytnego,

b) języka mniejszości etnicznej,

c) języka regionalnego — języka kaszubskiego;

2).(uchylony).

4.(uchylony).

13) w § 52:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Egzamin maturalny z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.”;

14) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

„§ 52a. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.”;

15) § 53 otrzymuje brzmienie:

„§ 53. 1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 2 i 5. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w części ustnej i części pisemnej, zdający dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1.

2. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej nie określa się poziomu egzaminu.

3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4—6.

4. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego — języka kaszubskiego nie określa się poziomu egzaminu.

5. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego — jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

6. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego — języka kaszubskiego jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

7. Do egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym z danego przedmiotu może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie podstawowym, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego — języka kaszubskiego oraz z zastrzeżeniem § 98a ust. 5 i 6.

8. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, zdają go, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu maturalnego, na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1.”;

16) w § 54:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, w języku danej mniejszości narodowej, rozwiązują w tym języku zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, wybranych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku. Zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych absolwent zgłasza w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1.”;

17) w § 55:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego, mają prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisania.

7b. Szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, o których mowa w § 95 ust. 1, uwzględniają indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne absolwentów, o których mowa w ust. 1.”;

18) w § 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 1a, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego dwuję-zycznie, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania, o których mowa w § 54 ust. 3.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykaz olimpiad przedmiotowych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.”;

19) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego — w okresie od maja do lipca.”;

20) § 59 otrzymuje brzmienie:

„§ 59. 1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru:

1) przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;

2) poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe;

3) tematu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego w części ustnej egzaminu maturalnego, wybranego z list tematów, o których mowa w § 65 ust. 1;

4) środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania — w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki; listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której zdający dokonuje wyboru, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego;

5) języka, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów oraz przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych — w przypadku absolwentów, o których mowa w § 54.

2. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach — dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Deklarację składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

3. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej.

4. Do deklaracji zdający może dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający. Oświadczenie takie zdający może także złożyć po złożeniu deklaracji.

5. Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych, deklarację i oświadczenie składają dyrektorowi komisji okręgowej.

6. Absolwenci liceów ogólnokształcących dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, funkcjonujących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest realizowany ramowy plan nauczania, deklarację i oświadczenie składają dyrektorowi Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie, albo dyrektorowi komisji okręgowej.

7. Na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1, sporządza informację obejmującą dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach, i przesyła ją pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 30 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. Jeżeli zdający złożył oświadczenie po dniu 30 września, informację obejmującą dane zawarte w oświadczeniu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1, przekazuje niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej.

8. Zdający może dokonać zmian w deklaracji, jeżeli nie narusza to harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 57 ust. 2, nie później jednak niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.

9. O dokonanych przez zdającego zmianach w deklaracji przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1, niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.

10. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 2, i dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie.”;

21) w § 60:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, z zastrzeżeniem § 62 ust. 3.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zwanego dalej „zespołem egzaminacyjnym”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego, organizowane przez komisję okręgową.”;

22) w § 61:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, o których mowa w § 64 ust. 1,

nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zleca nauczycielom, o których mowa w § 65 ust. 1, przygotowanie list tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego;”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego lub przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.”;

23) w § 62 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całego lub części egzaminu maturalnego dla absolwentów danej szkoły lub szkół na terenie innej szkoły lub w innym miejscu niebędącym siedzibą szkoły.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest odpowiednio dyrektor szkoły, na terenie której jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej.”;

24) w § 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do części ustnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 62 ust. 1 i 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w § 59 ust. 5, oraz absolwenci, o których mowa w § 59 ust. 6, którzy złożyli deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części ustnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;

25) w § 64:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dwóch nauczycieli danego przedmiotu — jako członkowie.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.”;

26) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciele danego przedmiotu w szkole przygotowują do części ustnej egzaminu maturalnego listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego — także listę tematów z danego języka, w terminie do dnia 10 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.”;

27) w § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor komisji okręgowej może, w terminie 2 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa w § 65 ust. 1, zwrócić się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie przygotowanych przez nauczycieli list tematów.”;

28) w § 68 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do sali, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

2. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego, a także języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym w sali może przebywać tylko jeden zdający.”;

29) w § 69:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego — języka kaszubskiego trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:

1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 65 ust. 1, która trwa około 15 minut;

2) rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym, która jest związana z prezentowanym tematem.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu, nie później niż na 4 tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje wykaz bibliografii właściwemu zespołowi przedmiotowemu.”,

c) uchyla się ust. 5;

30) w § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego — jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”;

31) w § 72:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jeżeli otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego języka na zadeklarowanym poziomie.

4. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.”;

32) § 75 otrzymuje brzmienie:

„§ 75. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.”;

33) w § 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, o których mowa w § 59 ust. 5, oraz absolwenci, o których mowa w § 59 ust. 6, którzy złożyli deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części pisemnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;

34) w § 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do egzaminu na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego w części pisemnej w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.”;

35) w § 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.”;

36) uchyla się § 81;

37) w § 82:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 130 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.”,

c) uchyla się ust. 4;

38) w § 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego — jest zdawany na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych;

2) część druga trwa 110 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.”,

c) uchyla się ust. 4;

39) uchyla się § 85;

40) (uchylony).

41) w § 86:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii oraz fizyki i astronomii, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych — jest zdawany na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.”,

c) uchyla się ust. 4;

42) w § 87:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z geografii, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego — jest zdawany na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.”,

c) uchyla się ust. 4;

43) w § 88:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego — jest zdawany na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.”,

c) uchyla się ust. 4;

44) § 89 otrzymuje brzmienie:

„§ 89. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych — jest zdawany na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym i egzamin na poziomie rozszerzonym jest zdawany w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu, zawartym w § 85a—88.

3. Zdający, który przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów obowiązkowych, niezależnie od wybranego poziomu egzaminu, rozwiązuje w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku, o których mowa w § 54 ust. 3. Dodatkowe zadania egzaminacyjne dotyczą treści z zakresu danego przedmiotu realizowanych w drugim języku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”;

45) (uchylony).

46) w § 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego — języka kaszubskiego jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać odpowiednio ze słownika łacińsko--polskiego oraz atlasu historycznego albo słownika językowego właściwego dla zdawanego języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego.”;

47) § 93 otrzymuje brzmienie:

„§ 93. 1. Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z wypełnionymi arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej.”;

48) w § 94:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wyniki uzyskane na każdym poziomie w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odnotowuje się na świadectwie dojrzałości oddzielnie.

5. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym z informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego — języka kaszubskiego oraz języka obcego nowożytnego wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, zdawanych jako przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 54 ust. 3 i 4, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.”;

49) § 96 otrzymuje brzmienie:

„§ 96. 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 102 ust. 3.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.

3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym albo poziomie rozszerzonym wpisuje się „0 %”, a w przypadku egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego — „0 %” z egzaminu z danego języka.”;

50) po § 96 dodaje się § 96a w brzmieniu:

„§ 96a. 1. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:

1) egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,

2) egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym,

3) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 54 ust. 4,

zgłoszonych w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych, wpisuje się „0 %”.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zdającego, o którym mowa w § 54 ust. 3, który nie przystąpił do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych przygotowanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania.

3. Jeżeli zdający przystąpił w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego do egzaminu na poziomie podstawowym, a nie przystąpił do egzaminu z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym zgodnie z § 53 ust. 3, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, wpisuje się „0 %”.”;

51) § 97 otrzymuje brzmienie:

„§ 97. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał wynik określony w § 72 ust. 2 i 3 oraz § 94 ust. 2 i 6.”;

52) w § 97a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 57 ust. 2, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor komisji okręgowej może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie, z zastrzeżeniem ust. 6.”;

53) § 98 otrzymuje brzmienie:

„§ 98. 1. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. Przepisy § 59 ust. 1—6 stosuje się odpowiednio.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny przedmiot obowiązkowy, o którym mowa w § 51 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem przedmiotu, który zdawał jako przedmiot dodatkowy.

3. Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust. 1, zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie.

4. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego lub języka mniejszości narodowej albo przerwał część ustną egzaminu maturalnego z danego języka lub języków, przystępujący ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka może wskazać w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów, o której mowa w § 65 ust. 1.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do absolwentów, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego.”;

54) po § 98 dodaje się § 98a w brzmieniu:

„§ 98a. 1. Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 3. Przepisy § 59 ust. 1—6 stosuje się odpowiednio.

2. Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego, który zdawał w części ustnej na poziomie podstawowym, może zdawać egzamin maturalny z tego języka w części ustnej na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

3. Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego, który zdawał w części ustnej na poziomie rozszerzonym, zdaje egzamin maturalny z tego języka w części ustnej na poziomie rozszerzonym.

4. Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego — języka kaszubskiego, może wskazać w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów, o której mowa w § 65 ust. 1.

5. Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od poziomu, na którym zdawał egzamin maturalny z tego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

6. Zdający, o którym mowa w ust. 5, przystępujący do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu na poziomie podstawowym.

7. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, zdaje egzamin maturalny z tego języka na poziomie określonym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

8. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, może przystąpić ponownie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 54 ust. 3 i 4.”;

55) uchyla się § 99;

56) w § 100:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie świadectwa dojrzałości zdających, którzy zdali egzamin maturalny w danej szkole. Dyrektor szkoły przekazuje świadectwa dojrzałości zdającym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, zgodnie z § 98a, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.”,

c) uchyla się ust. 3;

57) w § 105 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów odpowiada:

1) w przypadku etapu pisemnego — przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 111 ust. 1;

2) w przypadku etapu praktycznego — kierownik ośrodka egzaminacyjnego, o którym mowa w § 120a ust. 1.”;

58) po § 105 dodaje się § 105a w brzmieniu:

„§ 105a. 1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 111 ust. 1.

2. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się „100”, oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej.

4. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.”;

59) § 106 otrzymuje brzmienie:

„§ 106. 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego — w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Komisji Centralnej ogłasza na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

2. Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych, o których mowa w § 120a ust. 1.”;

60) § 108 otrzymuje brzmienie:

„§ 108. 1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym zawodzie.

2. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach — dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Deklarację składa się nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.

3. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej.

4. Absolwent, o którym mowa w ust. 3, do deklaracji dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

5. Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimna-zjalnych lub szkół ponadpodstawo-wych, deklarację składają dyrektorowi komisji okręgowej.

6. Na podstawie złożonych deklaracji dyrektor szkoły sporządza informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, i przesyła ją pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.”;

61) w § 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby, o których mowa w § 108 ust. 3 i 5, przystępują do etapu pisemnego egzaminu zawodowego w szkole lub placówce wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;

62) § 110—113 otrzymują brzmienie:

„§ 110. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć szkolnemu zespołowi nadzorującemu, o którym mowa w § 111 ust. 1, powołanemu w danej szkole lub placówce nadzorowanie etapu pisemnego egzaminu zawodowego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu etapu pisemnego egzaminu zawodowego dla absolwentów danej szkoły lub szkół na terenie innej szkoły lub placówki lub w innym miejscu niebędącym siedzibą szkoły.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącym szkolnego zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 111 ust. 1, jest odpowiednio dyrektor szkoły lub placówki, na terenie której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, lub osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 111. 1. Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole lub placówce odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym jest dyrektor szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem § 110 ust. 3.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, powołuje członków szkolnego zespołu nadzorującego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego.

3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w etapie pisemnym egzaminu zawodowego, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub placówce.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu zawodowego, organizowane przez komisję okręgową.

§ 112. 1. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu nadzorującego odbiera przesyłkę zawierającą pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi dla etapu pisemnego egzaminu zawodowego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu nadzorującego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 1, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu zawodowego, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu nadzorującego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

§ 113. 1. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego powołuje, spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego, zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej.

3. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

4. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

6. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.”;

63) w § 114:

a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. Przed rozpoczęciem etapu pisemnego egzaminu zawodowego przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu zawodowego nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego zawiesza etap pisemny egzaminu zawodowego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 130 ust. 1. Protokół czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi.

7. Na karcie odpowiedzi zdający wpisuje datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu i oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego oraz wpisuje i koduje numer ewidencyjny PESEL. Zdający nie podpisuje karty odpowiedzi.”;

64) w § 115 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.”;

65) w § 116:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla zdających, o których mowa w § 105 ust. 1, czas trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 131.”;

66) § 117 otrzymuje brzmienie:

„§ 117. 1. Po zakończeniu etapu pisemnego egzaminu zawodowego osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione karty odpowiedzi i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność wpisania na karcie odpowiedzi daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza egzaminacyjnego oraz poprawność wpisania i zakodowania numeru ewidencyjnego PESEL.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione karty odpowiedzi do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego.

3. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego przechowuje i zabezpiecza koperty z wypełnionymi kartami odpowiedzi, a następnie przekazuje je niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej.”;

67) uchyla się § 118;

68) w § 120:

a) w ust. 4:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnia warunki techniczne, w tym wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych.

zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określonymi w odrębnych przepisach;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnia absolwentom, o których mowa w § 105 ust. 1, przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Udzielenie upoważnienia szkole, placówce lub pracodawcy do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej, w zawodach lotniczych, a także w zawodzie technik pożarnictwa — w przypadku szkoły innej niż szkoła, o której mowa w ust. 2, może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, przez odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wniosek do zaopiniowania przekazuje komisja okręgowa.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7, dyrektor komisji okręgowej, na wniosek upoważnionej szkoły, placówki lub upoważnionego pracodawcy, złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, albo za zgodą upoważnionej szkoły, placówki lub upoważnionego pracodawcy, może przedłużać upoważnienie na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

69) po § 120 dodaje się § 120a—120i w brzmieniu:

„§ 120a. 1.Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy, zwanych dalej „ośrodkiem egzaminacyjnym”, odpowiada dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca albo wskazany przez niego i upoważniony przez komisję okręgową pracownik, zwany dalej „kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego”.

2. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego może powołać zastępcę dyrektora ośrodka egzaminacyjnego, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce, a w przypadku pracodawcy — spośród zatrudnionych u niego pracowników.

3. Jeżeli kierownik ośrodka egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w etapie praktycznym egzaminu zawodowego, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub placówce, a w przypadku pracodawcy — innego zatrudnionego u niego pracownika.

4. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego i jego zastępca oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 120c ust. 1, i przewodniczący zespołu nadzorującego etap praktyczny, o którym mowa w § 120c ust. 2, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu zawodowego, organizowane przez komisję okręgową.

§ 120b. 1. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego w szczególności:

1) nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych, w tym przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych;

2) zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk egzaminacyjnych, w tym niezbędnych maszyn i urządzeń;

3) sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia etapu praktycznego egzaminu zawodowego;

4) zapewnia obecność w ośrodku egzaminacyjnym osób nadzorujących prawidłową pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie etapu praktycznego egzaminu zawodowego; osoby te nie wchodzą w skład odpowiednio zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego etap praktyczny, o których mowa w § 120c ust. 1 i 2.

2. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba odbiera przesyłkę zawierającą pakiety dla etapu praktycznego egzaminu zawodowego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 2, została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego, kierownik ośrodka egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

§ 120c. 1. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przeprowadzają zespoły egzaminacyjne, powołane przez dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczących tych zespołów.

2. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż wymienione w ust. 1, przeprowadzają zespoły nadzorujące etap praktyczny, powołane przez dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczących tych zespołów.

3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi co najmniej trzech egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy.

4. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny wchodzi:

1) egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy — jako przewodniczący;

2) co najmniej dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych — jako członkowie.

5. Członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny może być także instruktor praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.

6. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, na każdych kolejnych 10 zdających.

7. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy uczyli zdających.

8. Przewodniczący zespołów, o których mowa w ust. 1 i 2, kierują pracą poszczególnych zespołów, a w szczególności odpowiadają za prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających w danej sali egzaminacyjnej.

9. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego etap praktyczny, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w etapie praktycznym egzaminu zawodowego, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie odpowiednio innego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu, zatrudnionego w danej lub innej szkole lub placówce albo u danego lub innego pracodawcy.

§ 120d. 1. Przed rozpoczęciem etapu praktycznego egzaminu zawodowego kierownik ośrodka egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji, karty obserwacji oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, kierownik ośrodka egzaminacyjnego zawiesza etap praktyczny egzaminu zawodowego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, kierownik ośrodka egzaminacyjnego otwiera je w obecności odpowiednio przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny oraz zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym tych zespołów odpowiednio arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji lub arkusze egzaminacyjne oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego, w liczbie odpowiadającej liczbie zdających.

4. Członkowie zespołu egzaminacyjnego i zespołu nadzorującego etap praktyczny rozdają arkusze egzaminacyjne zdającym, polecając sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny.

5. Zdający zgłasza przewodniczącemu odpowiednio zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego etap praktyczny braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.

6. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący odpowiednio zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego etap praktyczny zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 130 ust. 2. Protokół czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym.

7. Na arkuszu egzaminacyjnym zdający wpisuje datę urodzenia oraz wpisuje i koduje numer ewidencyjny PESEL. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

§ 120e. 1. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje na osobnym stanowisku egzaminacyjnym. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielność pracy zdających.

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap praktyczny egzaminu zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

§ 120f. 1. Etap praktyczny egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego odpowiednio zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego etap praktyczny czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla zdających, o których mowa w § 120c ust. 1, polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

3. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla zdających, o których mowa w § 120c ust. 2, polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i — w zależności od zawodu, którego dotyczy egzamin — obejmuje:

1) opracowanie projektu realizacji określonych prac albo

2) opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zwanych dalej „pracą egzaminacyjną”.

4. Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz przygotowanie się do jego wykonania zdający, o którym mowa w ust. 2, oraz zdający, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, ma około 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

5. Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu.

7. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów, o których mowa w § 105 ust. 1, może być przedłużony przez odpowiednio przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub przewodniczącego zespołu nadzorującego etap praktyczny, nie więcej jednak niż o 30 minut.

§ 120g. 1. Wykonanie zadania egzaminacyjnego przez zdającego, o którym mowa w § 120c ust. 1, obserwuje i ocenia podczas egzaminu zespół egzaminacyjny, stosując kryteria oceniania wykonania zadań egzaminacyjnych, opracowane przez Komisję Centralną dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Zespół egzaminacyjny wypełnia arkusze obserwacji i kartę obserwacji, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego.

2. Wykonanie pracy egzaminacyjnej przez zdającego, o którym mowa w § 120c ust. 2, obserwuje zespół nadzorujący etap praktyczny, a wykonanie określonej pracy lub prac, o których mowa w § 120f ust. 3 pkt 2, obserwuje i potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego etap praktyczny, a w przypadku, o którym mowa w § 120c ust. 6 — także dodatkowo powołany egzaminator.

§ 120h. 1. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego dla zdających, o których mowa w § 120c ust. 1, członkowie zespołu egzaminacyjnego zbierają od zdających arkusze egzaminacyjne i przekazują je przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje arkusze egzaminacyjne oraz arkusze obserwacji i karty obserwacji kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego, który pakuje je do zwrotnych kopert i zakleja, a następnie przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej.

2. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego dla zdających, o których mowa w § 120c ust. 2, członkowie zespołu nadzorującego etap praktyczny zbierają od zdających arkusze egzaminacyjne i prace egzaminacyjne oraz sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność wpisania daty urodzenia oraz poprawność wpisania i zakodowania numeru ewidencyjnego PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego etap praktyczny lub wskazany przez niego członek tego zespołu pakuje arkusze egzaminacyjne i prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty zawierające arkusze egzaminacyjne i prace egzaminacyjne, a następnie przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej.

§ 120i. 1. Prace egzaminacyjne wykonane przez zdających, o których mowa w § 120c ust. 2, sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej, stosując kryteria oceniania wykonania zadań egzaminacyjnych, opracowane przez Komisję Centralną dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniają karty oceny, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego.

2. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający i oceniający prace egzaminacyjne z zakresu danego zawodu tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 10 egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.”;

70) uchyla się § 121—124;

71) § 125 otrzymuje brzmienie:

„§ 125. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego zdającego ustala komisja okręgowa po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.”;

72) w § 126 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja okręgowa sporządza listę osób, które przystąpiły do etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole lub placówce, zawierającą uzyskane przez te osoby wyniki z obu etapów egzaminu zawodowego, i przekazuje ją przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego w celu ogłoszenia.”;

73) po § 126 dodaje się § 126a w brzmieniu:

„§ 126a. 1.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg etapu pisemnego lub etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący odpowiednio szkolnego zespołu nadzorującego, zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego etap praktyczny przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia odpowiedni etap egzaminu zawodowego tego zdającego. Informację o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu etapu pisemnego lub etapu praktycznego egzaminu zawodowego zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 130 ust. 3. 2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego wykonania tej pracy przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia etap praktyczny egzaminu zawodowego tego zdającego.”;

74) w § 127 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Komisja okręgowa przekazuje dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdających przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego w szkole lub placówce, w której osoby te przystąpiły do etapu pisemnego egzaminu zawodowego lub upoważnionej przez niego osobie. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego przekazuje dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdającym.”;

75) w § 128 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego, o której mowa w § 108 ust. 1, składają dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły — dyrektorowi komisji okręgowej.”;

76) § 129 otrzymuje brzmienie:

„§ 129. Na wniosek zdającego, odczytana elektronicznie karta odpowiedzi wraz z ustalonym wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz arkusze obserwacji i karta obserwacji albo praca egzaminacyjna zdającego i karta oceny wraz z ustalonym wynikiem etapu praktycznego egzaminu zawodowego są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.”;

77) w § 130 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Protokół etapu praktycznego egzaminu zawodowego sporządza przewodniczący odpowiednio zespołu egzaminacyjnego albo zespołu nadzorującego etap praktyczny. Protokół podpisują czytelnie wszystkie osoby wchodzące w skład danego zespołu.

3. Protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu zawodowego sporządza i podpisuje odpowiednio przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego albo kierownik ośrodka egzaminacyjnego.”;

78) w § 131:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych;”,

b) uchyla się ust. 2;

79) w § 134:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w części pisemnej albo egzaminu zawodowego, z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, kart obserwacji, prac egzaminacyjnych lub kart oceny, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów (słuchaczy) albo absolwentów i zarządza ich ponowne przeprowadzenie.”,

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.”;

80) (uchylony).

81) w § 145 uchyla się ust. 1;

82) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną w szkole wskazanej przez kuratora oświaty.”.

§ 2. 1. Zdający, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji zimowej w roku szkolnym 2005/2006, mogą:

1) dokonać zmian w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, na dotychczasowych warunkach, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) zgłosić zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 54 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 25 listopada; informacja zawierająca dane absolwentów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, jest przesyłana niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej.

2. Zdający, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji zimowej w roku szkolnym 2005/2006, mogą zrezygnować ze zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym, zgłoszonych w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, do dnia 30 listopada.

§ 3. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego w sesji zimowej w roku szkolnym 2005/2006, i zamierza ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006, składa deklarację, o której mowa w § 59 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, nie później niż do dnia 15 marca 2006 r. Informacja obejmująca dane zawarte w deklaracji jest niezwłocznie przesyłana dyrektorowi komisji okręgowej.

§ 4. Zdający, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006, mogą:

1) zgłosić zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 54 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 25 listopada; informacja zawierająca dane absolwentów, którzy zgłosili zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, jest przesyłana niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej;

2) zrezygnować ze zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym, zgłoszonych w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia.

§ 5. Osoby, które w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002:

1) nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny,

2) zdały egzamin maturalny i chcą podwyższyć wynik tego egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów lub chcą zdawać dodatkowe przedmioty wybrane,

mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 — do sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 włącznie.

§ 6. Do roku szkolnego 2006/2007 włącznie egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej zamiast przedmiotu język grupy etnicznej obejmuje przedmiot język mniejszości etnicznej lub język regionalny — język kaszubski.

§ 7.(uchylony).

§ 8. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka greckiego i kultury antycznej, jako przedmiotu dodatkowego, przeprowadzany do roku szkolnego 2006/2007 włącznie, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, przetłumaczeniu na język polski tekstu oryginalnego oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

3. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika grecko-polskiego.

4. Wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej egzaminu odnotowuje się na świadectwie dojrzałości łącznie.

§ 9. 1. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007 włącznie przystąpiły do egzaminu maturalnego z języka greckiego i kultury antycznej, mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w celu podwyższenia wyniku egzaminu, przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

2. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007 włącznie przystąpiły do egzaminu maturalnego z języka greckiego i kultury antycznej i przerwały ten egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, w tym w celu podwyższenia wyniku egzaminu, przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

§ 10. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007 włącznie nie zdały egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie lub wiedza o tańcu, jako przedmiotów obowiązkowych, albo przerwały egzamin maturalny z tych przedmiotów, mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jako przedmiotu obowiązkowego, przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

§ 11. Osoby, które do roku szkolnego 2006/2007 włącznie nie zdały egzaminu maturalnego z przedmiotów: język portugalski, język słowacki lub język szwedzki, przerwały egzamin maturalny z tych przedmiotów albo chcą podwyższyć wynik egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

§ 12. Zdający może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w celu podwyższenia wyniku egzaminu z tego przedmiotu począwszy od roku szkolnego 2006/2007.

§ 13. Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, jako przedmiotu dodatkowego, można zdawać począwszy od roku szkolnego 2008/2009.

§ 14. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, o którym mowa w § 105a ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, dla egzaminu zawodowego przeprowadzanego w roku szkolnym 2006/2007, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później r.\ż do dnia 30 czerwca 2006 r.

§ 15. Przepis § 64 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 54 ust. 2 i § 56 ust. 1 i la rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2006 r.;

2) § 105 ust. 6, § 106 ust. 2, § 108, § 109 ust. 3, § 110—113, § 114 ust. 1—3 oraz 6 i 7, § 116 ust. 5, § 117, § 120 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 i 8, § 120a—120i, § 125, § 126 ust. 4, § 126a, § 127 ust. 1 i 2, § 128 ust. 2, § 129, § 130 ust. 2 i 3 oraz § 134 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.;

3) § 1 pkt 67 i 70, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.;

3a) § 105a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2006 r.;

4) § 55 ust. 3, § 57 ust. 1, § 97a ust. 1 oraz § 106 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r.;

5) § 52 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

6)(uchylony).


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168, poz. 1404).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.