ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, określona odpowiednio w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17):

a) klas I—III szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 3a do rozporządzenia,

b) gimnazjum, w tym gimnazjum specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 6a do rozporządzenia,

c) oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum, stanowiący załącznik nr 6b do rozporządzenia,”.

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) gimnazjum dla dorosłych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1a, stanowiący załącznik nr 8a do rozporządzenia,”,

c) uchyla się pkt 4;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej „etapami edukacyjnymi”, w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, a także w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, oraz zajęć w profilu,

2) zajęć z religii/etyki,

3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły:

a) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5,

b) godzin przeznaczonych na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a,

4) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

5) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.”.

b) w ust. 5 pkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 4) — także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć,

3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 10, lub w postaci odrębnych zajęć — w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,

4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym —w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego,”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:

1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

— w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 5) ).”,

d) w ust. 7:

— po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)w klasach I—III szkoły podstawowej, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a — 24 godzin,”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a — 33 godzin,”,

— po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1a — 35 godzin,”,

e) ust. 7a—9 otrzymują brzmienie:

„7a. Do tygodniowych wymiarów godzin, o których mowa w ust. 7, nie wlicza się:

1) godzin zajęć, o których mowa w § 4 ust. 1,

2) godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, z wyjątkiem godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego realizowanych w ramach zajęć sportowych.

8. Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

9. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.”;

3) w § 3 uchyla się ust. 8;

4) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w zasadniczych szkołach zawodowych — równym wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym,”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w zasadniczych szkołach zawodowych, w tym w szkołach specjalnych — równym tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć z języka polskiego w danym roku szkolnym.”;

5) w § 6:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W klasach IV—VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej — w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych — w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych — w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

5) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,

6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu.

7) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. W gimnazjum, w trzyletnim liceum ogólnokształcącym i dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W klasach IV—VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.”;

6) w załączniku nr 1 „Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej”:

a) w tabeli:

— w części zatytułowanej „I etap edukacyjny (klasy I—III)”:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:
1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia


6

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xd)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

— w części zatytułowanej „II etap edukacyjny (klasy IV—VI)”:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1)  godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia c)


9

2)  godziny przeznaczone na realizację zajęć,o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xd)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis d pod tabelą w brzmieniu:

d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

7) w załączniku nr 2 „Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej”:

a) w tabeli:

— w części zatytułowanej „I etap edukacyjny (klasy I—III)”:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

4 7 4

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xb) Xb) Xb)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

— w części zatytułowanej „II etap edukacyjny (klasy IV—VI)”:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

12 13 10

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xb) Xb) Xb)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis b pod tabelą w brzmieniu:

b) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

8) w załączniku nr 3 „Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”:

a) w tabeli:

— w części zatytułowanej „I etap edukacyjny (klasy I—III)”:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

10

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xc)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”, — w części zatytułowanej „II etap edukacyjny (klasy IV—VI)”:

— po pozycji „Religia/Etyka” dodaje się pozycję w brzmieniu:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xc)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis c pod tabelą w brzmieniu:

c) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

9) w załączniku nr 4 „Ramowy plan nauczania dla gimnazjum”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzeniae)

6

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xf)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis f pod tabelą w brzmieniu:

f) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

10) w załączniku nr 4a „Ramowy plan nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzeniad)

5

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xe)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis e pod tabelą w brzmieniu:

e) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

11) w załączniku nr 5 „Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzeniac)

8 6 8

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xe) Xe) Xe)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis e pod tabelą w brzmieniu:

e) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

12) w załączniku nr 6 „Ramowy plan nauczania dla gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym”:

a) w tabeli:

— po pozycji „Religia/Etyka” dodaje się pozycję w brzmieniu:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xd)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis d pod tabelą w brzmieniu:

d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

13) w załączniku nr 7 „Ramowy plan nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

3 54

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xb) Xb)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis b pod tabelą w brzmieniu:

b) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

14) w załączniku nr 8 „Ramowy plan nauczania dla gimnazjum dla dorosłych”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

5 90

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xa) Xa)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis a pod tabelą w brzmieniu:

a) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

15) w załączniku nr 9 „Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia e)

4 2 40

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xf) Xf) Xf)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis f pod tabelą w brzmieniu:

f) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

16) w załączniku nr 10 „Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

1 4

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xc) Xc)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis c pod tabelą w brzmieniu:

c) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

17) w załączniku nr 11 „Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia e)

5 3 54

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xf) Xf) Xf)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis f pod tabelą w brzmieniu:

f) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

18) w załączniku nr 12 „Ramowy plan nauczania dla czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

5 3 54

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia Xh) Xh)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis h pod tabelą w brzmieniu:

»h) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

19) w załączniku nr 13 „Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

2 1 18

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xf) Xf) Xf)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis f pod tabelą w brzmieniu:

f) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

20) w załączniku nr 39 „Ramowy plan nauczania dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia

2 2 36

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xb) Xb) Xb)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis b pod tabelą w brzmieniu:

»b) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

21) w załączniku nr 40 „Ramowy plan nauczania dla trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym trzyletniego technikum uzupełniającego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania”:

a) w tabeli:

— pozycja „Godziny do dyspozycji dyrektora” otrzymuje brzmienie:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzeniab)

5 3 36

2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xd) Xd) Xd)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis d pod tabelą w brzmieniu:

»d) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

22) w załączniku nr 41 „Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową”:

a) w tabeli:

— po pozycji „Wychowanie fizyczne” dodaje się pozycję w brzmieniu:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xb) Xb) Xb)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis b pod tabelą w brzmieniu:

»b) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

23) w załączniku nr 42 „Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową”:

a) w tabeli:

— po pozycji „Wychowanie fizyczne” dodaje się pozycję w brzmieniu:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xd) Xd) Xd)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis d pod tabelą w brzmieniu:

d) tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

24) w załączniku nr 43 „Ramowy plan nauczania dla trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami”:

a) w tabeli:

— po pozycji „Religia/Etyka” dodaje się pozycję w brzmieniu:


Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

Xb) Xb) Xb)

— uchyla się pozycję „Razem godzin zajęć edukacyjnych”,

b) dodaje się przypis b pod tabelą w brzmieniu:

»b) Tygodniową liczbę godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.”;

25) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

26) po załączniku nr 6 dodaje się załączniki nr 6a i 6b w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia;

27) po załączniku nr 8 dodaje się załącznik nr 8a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

28) uchyla się załączniki nr 18, 23, 24, 28, 35 i 38.

§ 2. Dyrektorzy szkół, w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, dostosują organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej do wymogu dotyczącego liczby uczniów w grupie na tych zajęciach, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 3. 1. Ramowe plany nauczania określone w załącznikach nr 3a, 6a, 6b i 8a do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I szkół podstawowych i gimnazjów.

2. W pozostałych klasach szkół podstawowych i gimnazjów stosuje się dotychczasowe ramowe plany nauczania, określone w załącznikach nr 1, 2, 4, 4a, 5 i 8 do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. (poz. 442)

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 420.

4)  Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana jest zgodnie z § 4 ust. 2, § 6 ust. 2, § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.