ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Samorządu uczniowskiego nie tworzy się w następujących typach szkół i placówek:

1) przedszkolach;

2) szkolnych schroniskach młodzieżowych;

3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;

4) placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego;

5) bibliotekach pedagogicznych;

6) szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

8) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościa-mi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

9) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

10) szkołach przy zakładach karnych.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 37).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273.