ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:

1)   egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:

a)  sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanego dalej „sprawdzianem”,

b)  egzaminu w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”,

c)  egzaminu maturalnego,

d)  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny,

e)  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

2)   nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

2. Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli będących egzaminatorami biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 2. Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1, jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określona na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm. 3) ), zwana dalej „stawką”.

§ 3. 1. 4) Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz § 3a i 4.

2. 5)  Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, który, zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego, odpowiedzi przenosi na kartę odpowiedzi w przypadku zadań z:

1)   części drugiej sprawdzianu obejmującej język obcy nowożytny,

2)   egzaminu gimnazjalnego:

a)  z części pierwszej — humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

b)  z części drugiej — matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych,

c)  z części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego — poziom podstawowy

— przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,067% stawki za każdą pracę ucznia.

3. Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. 6)  Egzaminatorowi przeprowadzającemu etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 4,741% stawki.

5. 7)  Egzaminatorowi obserwującemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,809% stawki.

6. 8)  Przez zmianę egzaminu, o której mowa w ust. 4 i 5, należy rozumieć odpowiednio etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzane w danym dniu o danej godzinie dla zdających egzamin w danej sali egzaminacyjnej.

7. Egzaminatorowi sprawdzającemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną.

§ 3a. 9) 1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego z części drugiej — matematyczno-przyrodniczej, sprawdzających zadania z zakresu matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 4.

2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z zakresu matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu gimnazjalnego z części drugiej — matematyczno-przyrodniczej, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 lit. b.

3. Przy ustalaniu stopnia trudności sprawdzania zadań, o którym mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania oraz złożoność zasad oceniania tego zadania.

4. Egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 lit. b, w przypadku gdy uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych.

§ 4. 1. Egzaminatorowi będącemu:

1) 10) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów zdających część pierwszą sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,

2) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

3) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe,

4) 11) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeżeli jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja

— przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 złotych.

2. Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% kwoty wynagrodzenia przysługującego jednemu egzaminatorowi wchodzącemu w skład tego zespołu.

§ 5. Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 12) , z wyjątkiem § 3 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r.

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146,1198i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240.

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 377), które weszło w życie z dniem 20 marca 2015 r.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 378), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.; wszedł w życie z dniem 1 września 2014 r.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8)   Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9)   Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 września 2014 r.

11) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 marca 2012 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.