ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie:

1)   sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a)   w części obejmującej przedmioty humanistyczne, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b)   w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c)   w części obejmującej język obcy nowożytny, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) 3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz informatyka, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

6)   egzaminu maturalnego z przedmiotu — język obcy nowożytny, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7)   egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

8)   (uchylony).

§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, zwany dalej „wnioskiem”, zawierający następujące dane:

1)   imię (imiona) i nazwisko;

2)   datę i miejsce urodzenia;

3)   numer PESEL, jeżeli został nadany;

4)   adres zamieszkania;

5)   adres do korespondencji;

6)   numer telefonu;

7)   adres poczty elektronicznej;

8)   nazwę i adres miejsca pracy;

9)   nauczany przedmiot (przedmioty);

10)  zakres, w którym ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, zgodny z zakresem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, z tym że osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. d, wskazuje także:

a)   nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140 oraz z 2015 r. poz. 954),

b)   oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 oraz z 2015 r. poz. 130 i 1123).

2. Do wniosku dołącza się:

1)   poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

2)   poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 2 ustawy;

3)   oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2–4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm. 4) ).

3. Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. d, do wniosku dołącza:

1)   dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy;

2)   poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i stażu pracy, o których mowa w art. 9c ust. 4 pkt 2 ustawy;

3)   oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2–4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

4. Do wniosku dołącza się także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

5. Wniosek składa się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją okręgową”.

§ 3. 1. Wpis do ewidencji egzaminatorów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9c ust. 3 lub 4 ustawy, oraz ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zakończonego egzaminem, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 ustawy.

2. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 ustawy, kandydat na egzaminatora może przystąpić do egzaminu ponownie tylko jeden raz.

§ 4. Osoba, która jest wpisana do ewidencji egzaminatorów w określonym zakresie i ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów w innym zakresie, odbywając szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, po uzgodnieniu z dyrektorem komisji okręgowej, może nie uczestniczyć w zajęciach z zakresu tych bloków tematycznych, które zrealizowała w ramach ukończonego wcześniej szkolenia.

§ 5. 1. Wpis w ewidencji egzaminatorów obejmuje:

1)   imię (imiona) i nazwisko egzaminatora;

2)   datę i miejsce urodzenia;

3)   numer PESEL, jeżeli został nadany;

4)   adres zamieszkania;

5)   adres do korespondencji;

6)   numer telefonu;

7)   adres poczty elektronicznej;

8)   nauczany przedmiot (przedmioty);

9)   zakres, w którym jest egzaminatorem, wskazany spośród następujących czterech zakresów:

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych,

b) 5) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych

c) egzamin maturalny, egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,

d) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem ust. 1a, z tym że w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista — także egzamin eksternistyczny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”;

10)  datę wpisu do ewidencji egzaminatorów;

11)  nadany przez komisję okręgową:

a)   w przypadku egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w pkt 9 lit. a-c — indywidualny dziewięciocyfrowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno:

— jednocyfrowy kod komisji okręgowej,

— trzycyfrowy kod odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo egzaminu maturalnego, z uwzględnieniem uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim — jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada,

— pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

b)   w przypadku egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w pkt 9 lit. d:

—  indywidualny siedmioznakowy numer ewidencyjny egzaminatora, zawierający kolejno jednocyfrowy kod komisji okręgowej, znak „—” i pięć cyfr wynikających z kolejności wpisu do ewidencji egzaminatorów,

— kod uprawnienia, zawierający kolejno sześć cyfr symbolu cyfrowego zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, znak „/”, oddzielone znakiem „/” oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. b, a także znak „/” oraz cztery cyfry roku uzyskania uprawnienia wraz z informacją o posiadaniu uprawnienia do sprawdzania i oceniania prac odpowiednio zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących lub upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim — jeżeli egzaminator takie uprawnienie posiada.

1a. Wpis w ewidencji egzaminatorów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, obejmuje także nazwę zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, oraz oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 lit. b. Jeżeli co najmniej jedna z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako kwalifikacja wspólna z innym zawodem lub zawodami, wpis obejmuje dodatkowo nazwę tego zawodu lub zawodów oraz oznaczenie tej kwalifikacji.

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-7, egzaminator niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą ze względu na jego miejsce zamieszkania komisję okręgową.

§ 6. (uchylony).

§ 7. Ewidencja egzaminatorów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.

§ 8. Skreślenie egzaminatora z ewidencji egzaminatorów następuje na wniosek egzaminatora złożony do dyrektora właściwej komisji okręgowej albo z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 5 pkt 2–4 ustawy.

§ 9. 1. W przypadku zmiany adresu zamieszkania egzaminatora powodującej zmianę właściwości komisji okręgowej, egzaminator składa:

1)   do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania — wniosek o skreślenie z ewidencji egzaminatorów;

2)   do komisji okręgowej właściwej ze względu na obecne miejsce zamieszkania — wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 1. Do wniosku dołącza się oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2–4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, a w przypadku osoby będącej przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego — także dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy.

3. Komisja okręgowa właściwa ze względu na obecne miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca się do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora z wnioskiem o przekazanie dokumentów dotyczących egzaminatora, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 albo ust. 3 pkt 2, oraz informacji potwierdzającej ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów. Komisja okręgowa właściwa ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora przekazuje dokumentację, której dotyczy wniosek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 6) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Załącznik 10 (uchylony)


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. poz. 675), które weszło w życie z dniem 7 czerwca 2014 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 maja 2009 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.