ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411, z 2005 r. Nr 66, poz. 580, z 2006 r. Nr 226, poz. 1649 oraz z 2007 r. Nr 207, poz. 1497) w załączniku:

1) w tabeli dodaje się Ip. 187 w brzmieniu:


„187 513[02]

Opiekun medyczny”


2) po standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali dodaje się standard wymagań będący podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu:

„Zawód: opiekun medyczny

symbol cyfrowy: 513[02]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część Izakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1.  posługiwać się podstawową terminologią z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia;

1.2.  posługiwać się podstawową terminologią z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, pielęgniarstwa i pielęgnowania;

1.3.  rozpoznawać układy i narządy człowieka;

1.4.  określać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka;

1.5.  określać drogi szerzenia się chorób;

1.6.  określać przeznaczenie sprzętu, narzędzi i przyborów stosowanych podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

1.7.  określać przeznaczenie podstawowego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

1.8.  rozróżniać podstawowe procesy patologiczne i wskazywać ich przyczyny;

1.9.  rozróżniać zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i pielęgniarskie;

1.10. rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

1.11. określać sposoby dezynfekcji, konserwowania i przechowywania przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;

1.12. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. wskazywać funkcje i czynności układów i narządów człowieka;

2.2. wskazywać zachowania zagrażające zdrowiu i życiu;

2.3. dobierać czynności pielęgnacyjne dla osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

2.4. dobierać techniki wykonania czynności związanych z higieną ciała, przemieszczaniem, odżywianiem i wydalaniem;

2.5. określać czynności z zakresu wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych oraz działań opiekuńczych, z uwzględnieniem ich kolejności;

2.6. dobierać materiały, środki, urządzenia, narzędzia i przybory do wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;

2.7. wyjaśniać znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia;

2.8. wskazywać zachowania prozdrowotne;

2.9. dobierać sposoby aktywizowania pacjentów, sposoby komunikowania się z pacjentami oraz metody kompensowania utraconej sprawności zależnie od stanu zdrowia pacjentów.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz zasady aseptyki i antyseptyki w podejmowanych czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych;

3.2. stosować przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

3.3. stosować procedury postępowania z odpadami medycznymi;

3.4. przewidywać zagrożenia związane z wykonywaniem czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

3.5. wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Część IIzakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. wskazywać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. rozróżniać informacje związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem — wykonanie określonych czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

Absolwent powinien umieć:

1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

1.1. określać problemy higieniczne i opiekuńcze na podstawie dokumentacji medycznej, w tym karty indywidualnej pielęgnacji osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

1.2. sporządzić plan działań obejmujących wykonanie czynności higienicznych oraz pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej;

1.3. sporządzić wykaz materiałów, środków, przyborów i sprzętu medycznego, niezbędnych do wykonania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.

2. Organizować stanowisko pracy:

2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, środki, przybory, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2.2. ocenić stan techniczny sprzętu medycznego, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

2.3. dobrać odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematem:

3.1. Wykonanie określonych czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej:

3.1.1.  przygotować osobę chorą, niepełnosprawną i niesamodzielną do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.2.  wykonać czynności higieniczne;

3.1.3.  wykonać czynności związane z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka;

3.1.4.  pomagać osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby odżywiania;

3.1.5.  pomagać osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby wydalania;

3.1.6.  pomagać osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

3.1.7.  zapewnić bezpieczeństwo osobie chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.8.  posługiwać się urządzeniami, narzędziami i przyborami, zgodnie z ich przeznaczeniem, podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.9.  wykonywać dezynfekcję i mycie narzędzi oraz przyborów używanych do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;

3.1.10. dokumentować wykonane czynności higieniczne i pielęgnacyjne;

3.1.11. utrzymywać porządek na stanowisku pracy;

3.1.12. segregować odpady medyczne.

4. Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania;

4.2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematem — wykonanie określonych czynności higienicznych lub pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej:

Stanowisko do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej, wyposażone w urządzenia sanitarne z dostępem do zimnej i ciepłej wody. Łóżka, materace, szafki przyłóżkowe, taborety, parawany, drabinki, przybory i środki higieniczne, bielizna pościelowa i osobista, ręczniki, kosz na brudną bieliznę, pojemniki na odpady medyczne, kaczki, baseny, sprzęt do udogodnień dla osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, 3 fantomy do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, termometry elektroniczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, bańki lekarskie, wózek inwalidzki, środki do dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni. Apteczka.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370.