ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się ramowy statut:

1) publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) publicznego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ramowe statuty, o których mowa w ust. 1, stosuje się w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz szkołach dla dorosłych.

3. Ramowy statut publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej oraz publicznego gimnazjum specjalnego określają odrębne przepisy.

§ 2. W roku szkolnym 1999/2000 postanowienia statutu sześcioletniej szkoły podstawowej odnoszą się do ósmych klas dotychczasowych szkół podstawowych działających w sześcioletnich szkołach podstawowych albo przy gimnazjach lub innych typach szkół jako filie sześcioletnich szkół podstawowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.