ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole”

Na podstawie art. 19c ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, uczestniczących w programie „Owoce w szkole”, obowiązani są do zapewnienia zrealizowania przez szkołę co najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych — w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego.

2. Dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1, mogą także podjąć następujące działania:

1) zamieszczanie na stronie internetowej szkoły treści wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, a w miarę możliwości także o sektorze warzyw i owoców;

2) organizowanie pracy w ogrodzie — w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego, co najmniej raz w semestrze;

3) zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa owoców i warzyw — w ramach edukacji przyrodniczej, co najmniej raz w etapie edukacyjnym;

4) stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o programie „Owoce w szkole”, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

§ 2. Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia opracowują informację o zrealizowanych przez szkołę w danym roku szkolnym działaniach, o których mowa w § 1, i przekazują ją do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję, w terminie do dnia 31 października roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym realizowany był program „Owoce w szkole”.

§ 3. Informację, o której mowa w § 2, za okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia zakończenia roku szkolnego 2010/2011 dyrektorzy szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przekazują do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły, w terminie do dnia 31 października 2011 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486.