ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2:

a)   pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) ewaluacji całościowej — należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4;

8) ewaluacji problemowej — należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4;”,

b)   dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) monitorowaniu — należy przez to rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.”;

2)  w § 7:

a)   ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4.

2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

1)   zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań o których mowa w ust. 4;

2)   ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, o których mowa w ust. 4.”,

b)   w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań, o których mowa w ust. 4, jest ustalany jako:”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B, określa załącznik do rozporządzenia.”;

3)  w § 8:

a)   uchyla się ust. 4,

b)   ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Przed rozpoczęciem ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce, zespół lub osoba wyznaczeni do jej przeprowadzenia przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej — na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki — zakres i harmonogram ewaluacji.

7. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki.”,

c)   dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

9. Jeżeli, ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki, nie jest możliwe przeprowadzenie czynności ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 8, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni roboczych w ciągu kolejnych trzech tygodni.”;

4)  po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce:

1)   uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;

2)   uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;

3)   dokumentują czynności ewaluacji.

2. Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia tej ewaluacji w szkole lub placówce.”;

5)  w § 9:

a)   ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają zebrane wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej — na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.

2. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający:

1)   wyniki ewaluacji;

2)   wskazanie poziomów spełniania wymagań, o których mowa w § 7 ust. 3;

3)   wnioski z ewaluacji.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Raport z przeprowadzonej ewaluacji:

1)   całościowej — sporządza się w terminie 25 dni roboczych,

2)   problemowej — sporządza się w terminie 20 dni roboczych

— liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Raport, o którym mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 — kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia raportu.”,

d)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 — przez kuratora oświaty, dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę raportu, o którym mowa w ust. 2.

3b. O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły lub placówki informuje, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona.”,

e)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 — wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty, dokonują zmian w raporcie i przekazują go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio.”;

6)  § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole lub placówce, poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z określonych w załączniku do rozporządzenia wymagań, o których mowa w:

1)   pkt 3-6 części I. Wymagania wobec przedszkoli,

2)   pkt 2-5 i 7 części II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

3)   pkt 2 i 3 części III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,

4)   pkt 3 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,

5)   pkt 1-4 części V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

6)   pkt 2-5 części VI. Wymagania wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

— organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki publicznej opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy.

2. Wobec szkoły lub placówki niepublicznej, w przypadkach określonych w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje polecenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, i wyznacza termin jego realizacji.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki raportu, o którym mowa w § 9 ust. 2, przeprowadza w szkole lub placówce ewaluację całościową.

4. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do wymagań niewymienionych w ust. 1, szkoła lub placówka wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.”;

7)  w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolujący sporządza protokół kontroli w terminie:

1)   3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli planowej w szkole lub placówce;

2)   7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli doraźnej w szkole lub placówce.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, zalecenia wraz z terminami ich realizacji oraz wnioski i uwagi, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy;”;

8)  w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.”;

9)  w § 17 uchyla się pkt 2 i 4;

10) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Osoby, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. c, przeprowadzające w szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.”;

11) w § 18:

a)   ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)   liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;

2)   liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.”,

b)   dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie planowej ewaluacji zewnętrznej w terminie wynikającym z zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, ewaluacja może rozpocząć się w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu tego terminu, po uprzednim zawiadomieniu o zmianie terminu dyrektora szkoły lub placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę.”;

12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego.”;

13) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.”;

14) w § 21:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej — na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.”,

b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym.”,

c)   w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3.”;

15) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej — na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.”;

16) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W roku szkolnym 2012/2013 organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego opracowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. W roku szkolnym 2012/2013 kurator oświaty opracuje i przedstawi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 czerwca 2013 r., wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 6, 13, 14 oraz 16, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.