ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”;

2)  tryb wpisywania nauczycieli na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwaną dalej „listą ekspertów”;

3)  sposób prowadzenia listy ekspertów;

4)  tryb skreślania ekspertów z listy ekspertów.

§ 2. Określa się ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wpis na listę ekspertów następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1)  imię (imiona) i nazwisko;

2)  miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

3)  adres zamieszkania;

4)  adres do korespondencji;

5)  numer telefonu;

6)  adres poczty elektronicznej.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)  poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

2)  poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

3)  poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 i 4 ustawy;

4)  zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;

5)  poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy;

6)  oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy;

7)  oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy;

8)  rekomendację, o której mowa w art. 9g ust. 11a pkt 8 ustawy;

9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu związanym z prowadzeniem listy ekspertów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 3) ).

4. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 4. 1. Wpis na listę ekspertów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a i 11b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nauczyciela będącego konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, przed wpisaniem nauczyciela na listę ekspertów, kieruje jego wniosek do akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:

1)  imię (imiona) i nazwisko;

2)  posiadane kwalifikacje zawodowe;

3)  zajmowane obecnie stanowisko;

4)  informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;

5)  adres do korespondencji;

6)  numer telefonu;

7)  adres poczty elektronicznej.

§ 6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 5, ekspert zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 7. Lista ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.

§ 8. 1. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje:

1)  na pisemny wniosek eksperta;

2)  na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 ustawy.

2. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 3-5 ustawy.

§ 9. Do wniosków o wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Dotychczasowa lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy staje się listą ekspertów, o której mowa w § 7.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4)

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. Nr 104, poz. 873).