ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanym dalej „urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą „Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego”, zwaną dalej „Drużyną”.

§ 2. Drużyna przeznaczona jest do reagowania i współdziałania ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi na wypadek wojny, klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń nadzwyczajnych oraz do zwalczania ich skutków w zakresie ewakuacji osób i mienia znajdujących się w obiektach urzędu.

§ 3. 1. W skład Drużyny wchodzą:

1) Komendant Drużyny;

2) zastępca Komendanta Drużyny;

3) sekcja porządkowo-ochronna — 4 osoby;

4) sekcja ratunkowo-ewakuacyjna — 4 osoby;

5) sekcja medyczna — 2 osoby.

2. Skład osobowy Drużyny powołuje Dyrektor Generalny urzędu, spośród pracowników urzędu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.