ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 30 ust. 7b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa składniki, wysokość oraz warunki i sposób wypłacania wynagrodzenia przysługującego nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „nauczycielami”.

§ 2. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatku za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą, zwanego dalej „dodatkiem walutowym”.

§ 3. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego odpowiada wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli odpowiednich stopni awansu zawodowego, określonego w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 4. 1. Wysokość dodatku walutowego ustala się z zastosowaniem mnożnika 2,4, przyjmując za podstawę dodatek zagraniczny bazowy ustalony dla państwa, w którym nauczyciel wykonuje pracę, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048 oraz z 2004 r. Nr 50, poz. 480), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość dodatku walutowego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego lub filii ustala się, w ramach posiadanych środków finansowych, z zastosowaniem mnożnika od 2,4 do 3,2, uwzględniając liczbę uczniów i oddziałów w szkole, szkolnym punkcie konsultacyjnym lub filii, strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz warunki geograficzne, w których funkcjonuje szkoła, szkolny punkt konsultacyjny lub filia.

§ 5. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek walutowy dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru.

§ 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego.

§ 7. 1. Wynagrodzenie zasadnicze jest wypłacane w złotych w ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez nauczyciela. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie zasadnicze jest wypłacane w dniu poprzedzającym ten dzień.

2. Wynagrodzenie zasadnicze wypłaca Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

3. Dodatek walutowy jest wypłacany w walucie stanowiącej środek płatniczy w państwie, w którym nauczyciel wykonuje pracę, a w przypadkach uzasadnionych zapewnieniem siły nabywczej pieniądza, na pisemny wniosek nauczyciela, w dolarach USA (USD).

4. Dodatek walutowy jest wypłacany w ostatnim dniu miesiąca, a jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy – w dniu poprzedzającym ten dzień:

1) bezpośrednio nauczycielowi lub – na jego pisemny wniosek – w inny sposób, przez dyrektora szkoły lub kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego lub filii;

2) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego lub filii, na rachunek bankowy wskazany przez nauczyciela, przez Zespół wymieniony w ust. 2.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.