ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) formy kształcenia, na które mogą być kierowane osoby, i warunki, jakie muszą spełniać, aby ubiegać się o skierowanie;

2) formy pomocy materialnej dla osób skierowanych za granicę, w tym stypendia i zwrot kosztów przejazdów;

3) okresy i zasady wypłacania świadczeń osobom skierowanym za granicę;

4) warunki i tryb odwoływania osób skierowanych za granicę;

5) uprawnienia osób kierowanych za granicę pozostających w zatrudnieniu.

§ 2. 1. Osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny, mogą być kierowane za granicę w celach:

1) prowadzenia badań naukowych;

2) podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;

3) szkoleniowych na:

a) odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub uzupełniających studiów magisterskich albo wyższych studiów zawodowych,

b) studia podyplomowe,

c) studia doktoranckie,

d) staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne,

e) kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,

f) praktyki zawodowe.

2. W celach prowadzenia badań naukowych mogą być kierowane za granicę osoby uczestniczące w realizacji badań naukowych w kraju.

3. W celach szkoleniowych na studia doktoranckie mogą być kierowane za granicę osoby posiadające odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, zwane dalej „osobami kierowanymi", mogą być kierowane za granicę przez jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostki państwowej i samorządowej sfery budżetowej oraz jednostki prowadzące kształcenie lub badania naukowe, zwane dalej „jednostkami kierującymi".

§ 4. Osobom kierowanym w celach prowadzenia badań naukowych i w celach szkoleniowych może być przyznane miesięczne stypendium albo osoby te mogą być kierowane na koszt własny lub na koszt podmiotu niebędącego jednostką kierującą.

§ 5. Osobom kierowanym w celach prowadzenia badań naukowych i w celach szkoleniowych jednostka kierująca może przyznać miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w okresie realizowania zadań w ramach celów, w jakich zostały skierowane za granicę, z zastrzeżeniem § 7, w wysokości:

1) nie niższej niż 30 % stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, do którego osoba jest kierowana, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048 oraz z 2004 r. Nr 50, poz. 480);

2) nie wyższej niż kwota stanowiąca równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951 oraz z 2004 r. Nr 271, poz. 2687), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

§ 6. Jednostka kierująca może przyznać osobom kierowanym w celach prowadzenia badań naukowych i w celach szkoleniowych inne świadczenia, w szczególności:

1) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia badań naukowych lub odbywania szkolenia i z powrotem, jeden raz w ciągu roku akademickiego;

2) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej;

3) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych;

4) zwrot opłat wizowych.

§ 7. 1. Osobom kierowanym w celach szkoleniowych na studia doktoranckie jednostka kierująca może przyznać miesięczne stypendium, o którym mowa w § 5, na okres:

1) 3-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich, wypłacane nie dłużej niż przez okres 11 miesięcy w ciągu jednego roku akademickiego;

2) 8 miesięcy do wykorzystania w ciągu 4 lat trwania studiów doktoranckich odbywanych w systemie niestacjonarnym.

2. Jednostka kierująca może przyznać osobie, o której mowa w ust. 1, inne świadczenia, w szczególności:

1) zwrot kosztów przygotowania pracy doktorskiej;

2) zwrot kosztów przejazdów w kraju odbywania studiów doktoranckich, jeżeli zmiana miejsca pobytu wynika z planu odbywania tych studiów;

3) zwrot kosztów przejazdu:

a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do miejsca odbywania studiów doktoranckich i z powrotem, jeden raz w ciągu roku akademickiego,

b) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do miejsca odbywania studiów doktoranckich i z powrotem, przy czym liczba przejazdów wynikająca z programu studiów nie może przekraczać 12 przejazdów w całym okresie trwania studiów;

4) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej;

5) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych;

6) zwrot opłat wizowych.

§ 8. 1. Osobom kierowanym w celach podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej jednostka kierująca może przyznać:

1) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania;

2) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych i z powrotem, jeden raz w ciągu roku akademickiego;

3) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej;

4) zwrot opłat wizowych.

2. Wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być wyższa niż 150 % stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, do którego osoba jest kierowana, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 5 pkt 1.

§ 9. Stypendia i inne świadczenia przyznane przez jednostkę kierującą osobie kierowanej są wypłacane za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych albo w sposób ustalony przez strony.

§ 10. 1. Osobie kierowanej jednostka kierująca wydaje skierowanie określające:

1) imię i nazwisko oraz adres osoby skierowanej;

2) cel skierowania za granicę;

3) okres, na który osoba zostaje skierowana za granicę;

4) zakres świadczeń przyznanych osobie skierowanej i podmioty, które przyznały te świadczenia.

2. Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej, a w przypadku osoby kierowanej pozostającej w zatrudnieniu – za zgodą jej pracodawcy, jednostka kierująca może przedłużyć okres, na który osoba została skierowana za granicę, nie dłużej niż do 12 miesięcy, określając jednocześnie, czy w okresie tym osoba skierowana otrzymuje świadczenia.

§ 11. 1. Osoba pozostająca w zatrudnieniu może zostać skierowana za granicę, jeżeli uzyska zgodę pracodawcy oraz zostanie jej udzielony urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny.

2. W przypadku gdy osoba jest kierowana na okres nieprzekraczający miesiąca, zatrudniający ją pracodawca udziela jej urlopu szkoleniowego płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

3. W przypadku gdy osoba jest kierowana na okres przekraczający miesiąc lub w stosunku do której długość okresu skierowania została przedłużona, na pozostały okres skierowania zatrudniający ją pracodawca może udzielić jej urlopu szkoleniowego.

§ 12. 1. Jednostka kierująca może zawrzeć z osobą kierowaną umowę, w której zobowiązuje się do wypłacania na jej rzecz miesięcznego stypendium, o którym mowa w § 5, ryczałtu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, lub świadczeń wymienionych w § 6, § 7 ust. 2 i § 8 ust. 1 pkt 2-4.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, mogą być ustalone warunki cofnięcia przyznanego miesięcznego stypendium, ryczałtu lub świadczeń.

§ 13. 1. Do osoby kierowanej w celach prowadzenia badań naukowych i w celach szkoleniowych, której przyznane zostało stypendium przez instytucję zagraniczną, organizację systemu Narodów Zjednoczonych lub przez inną organizację międzynarodową, a także której przyznane zostało stypendium na podstawie umowy międzynarodowej, stosuje się przepisy § 12 i § 14 ust. 1.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudniający ją pracodawca może udzielić urlopu zgodnie z § 11.

§ 14. 1. Kierownik jednostki kierującej może odwołać osobę skierowaną za granicę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o przypadku naruszenia przez tę osobę przepisów prawa lub o przypadku niedostatecznych postępów w nauce lub badaniach naukowych, zawinionych przez osobę skierowaną.

2. Jednostka kierująca może cofnąć wypłacanie miesięcznego stypendium, o którym mowa w § 5, lub ryczałtu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, a także na wniosek zagranicznego opiekuna naukowego lub zagranicznej jednostki prowadzącej kształcenie, jeżeli osoba skierowana za granicę nie realizuje zadań w ramach celów, w jakich została skierowana.

§ 15. Osobom skierowanym za granicę na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przyznane świadczenia wypłaca się do końca okresu, na który osoby te zostały skierowane.

§ 16. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (M. P. Nr 34, poz. 252 oraz z 1995 r. Nr 64, poz. 698).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.