ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wzór formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 11).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działami administracji rządowej — szkolnictwo wyższe oraz oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).