ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”;

2) tryb wpisywania nauczycieli na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) sposób prowadzenia listy ekspertów;

4) tryb skreślania ekspertów z listy ekspertów.

§ 2. Określa się ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wpis na listę ekspertów następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

3) adres zamieszkania;

4) adres do korespondencji;

5) numer telefonu;

6) adres poczty elektronicznej.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

2) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 i 4 ustawy;

4) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;

5) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy;

6) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1—4 ustawy;

7) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 9g ust. 1la pkt 7 ustawy;

8) rekomendację lub opinię, o której mowa w art. 9g ust. 11a pkt 8 ustawy;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).

4. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 4. 1. Wpis na listę ekspertów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a i 11 b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. 3) ) oraz w przypadku nauczyciela będącego konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, przed wpisaniem nauczyciela na listę ekspertów, kieruje jego wniosek do akceptacji odpowiednio ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) posiadane kwalifikacje zawodowe;

3) zajmowane obecnie stanowisko;

4) informację o stanowiskach zajmowanych w okresie ostatnich 5 lat;

5) adres do korespondencji;

6) numer telefonu;

7) adres poczty elektronicznej.

§ 6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 5, ekspert zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 7. Lista ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.

§ 8. 1. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje:

1) na pisemny wniosek eksperta;

2) na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 ustawy.

2. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 3—5 ustawy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 4)

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostafy ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej (Dz. U. Nr 44, poz. 375).