ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zawodach objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w odrębnych przepisach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych.“;

2) w załącznik u do rozporządzenia:

a) w tabeli po Ip. 75 dodaje się Ip. 76—184 w brzmieniu:


„76 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
77 311[02] Technik analityk
78 311[04] Technik budownictwa
79 311[05] Technik budownictwa okrętowego
80 311[061 Technik dróg i mostów kolejowych
81 311[07] Technik elektronik
82 311[08] Technik elektryk
83 311[09] Technik garbarz
84 311[10] Technik geodeta
85 311[111 Technik geofizyk
86 311[12] Technik geolog
87 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego
88 311[14] Technik górnictwa otworowego
89 311[15] Technik górnictwa podziemnego
90 311[16] Technik hutnik
91 311[17] Technik hydrolog
92 311[18] Technik instrumentów muzycznych
93 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji
94 311[20] Technik mechanik
95 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa
96 311[23] Technik meteorolog
97 |311[24] Technik ochrony środowiska
98 311[25] Technik obuwnik
99 311[26] Technik odlewnik
100 311[27] Technik papiernictwa
101 311[28] Technik poligraf
102 311[30] Technik technologii ceramicznej
103 311[31] Technik technologii chemicznej
104 311[32] Technik technologii drewna
105 311[33] Technik technologii szkła
106 311[34] Technik technologii odzieży
107 311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych
108 311[37] Technik telekomunikacji
109 311[38] Technik transportu kolejowego
110 311[39] Technik urządzeń sanitarnych
111 311[40] Technik wiertnik
112 311[41] Technik włókiennik
113 311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
114 311[45] Technik drogownictwa
115 311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
116 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego
117 311[49] Technik budownictwa wodnego
118 311[50] Technik mechatronik
119 312[01] Technik informatyk
120 312[02] Technik teleinformatyk
121 313[01] Fototechnik
122 313[04] Technik urządzeń audiowizualnych
123 313[06] Asystent operatora dźwięku
124 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
125 314[01] Technik nawigator morski
126 314[02] Technik żeglugi śródlądowej
127 314[03] Technik mechanik okrętowy
128 314[04] Technik rybołówstwa morskiego
129 314[05] Technik mechanik lotniczy
130 314[06] Technik awionik
131 315[P1] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
132 315[02] Technik pożarnictwa
133 321[01] Technik hodowca koni
134 321[02] Technik leśnik
135 321[03] Technik ogrodnik
136 321[04] Technik pszczelarz
137 321[05] Technik rolnik
138 321[P6] Technik rybactwa śródlądowego
139 321[07] Technik architektury krajobrazu
140 321[09] Technik technologii żywności
141 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego
142 321[11] Dietetyk
143 322[01] Asystentka stomatologiczna
144 322[03] Higienistka stomatologiczna
145 322[05] Ortoptystka
146 322[06] Ratownik medyczny
147 322[09] Technik dentystyczny
148 322[10] Technik farmaceutyczny
149 322[12] Technik masażysta
150 322[13] Technik ortopeda
151 322114] Technik weterynarii
152 322[15] Terapeuta zajęciowy
153 322[16] Technik optyk
154 322[17] Protetyk słuchu
155 322[18] Technik elektroniki medycznej
156 322[19] Technik elektro radiolog
157 341[01] Technik agrobiznesu
158 341[02l Technik ekonomista
159 341[03] Technik handlowiec
160 341[04] Technik hotelarstwa
161 341[05] Technik obsługi turystycznej
162 341I07] Technik organizacji usług gastronomicznych
163 342[01] Technik organizacji reklamy
164 342[02] Technik spedytor
165 342[04] Technik logistyk
166 343[01] Technik administracji
167 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej
168 346[03] Opiekunka środowiskowa
169 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej
170 348[02] Technik archiwista
171 348[03] Technik informacji naukowej
172 412[01] Technik rachunkowości
173 419[01] Technik prac biurowych
174 421[01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
175 512[01] Kelner
176 512[02] Kucharz
177 513[01] Opiekunka dziecięca
178 514[02] Technik usług fryzjerskich
179 514[03] Technik usług kosmetycznych
180 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia
181 522[02] Technik księgarstwa
182 712[07] Renowator zabytków architektury
183 725[03] Monter mechatronik
184 743[04]

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych“


b) po standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego dodaje się standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odpowiednio dla zawodów, o których mowa w lit. a, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny zatącznik do niniejszego numeru)


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).