ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, zwany dalej „wnioskiem”, zgłasza kierownik jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania tych stopni, zwanej dalej „jednostką”, na podstawie uchwały rady jednostki.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Jednostka wchodząca w skład szkoły wyższej składa wniosek w dwóch egzemplarzach, inne jednostki – w jednym egzemplarzu.

§ 2. Do wniosku należy dołączyć:

1) uchwałę rady jednostki;

2) sprawozdanie jednostki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ze wskazaniem wyników uznanych za szczególnie ważne dla rozwoju nauki, techniki, gospodarki lub kultury narodowej;

3) wykaz najważniejszych publikacji, wykonanych i zastosowanych opracowań technologicznych, projektowych, konstrukcyjnych, patentów i prototypów albo osiągnięć artystycznych, będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowej lub artystycznej jednostki, z podaniem autorów;

4) imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo kwalifikacje II stopnia, zatrudnionych w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

5) oświadczenia osób wliczonych do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w art. 6 ust. 1–3 ustawy wymienionej w pkt 2, stwierdzające, iż nie są wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych w innej jednostce;

6) imienny skład rady jednostki z podaniem tytułu naukowego lub tytułu w zakresie sztuki, stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki albo kwalifikacji I lub II stopnia poszczególnych członków rady oraz reprezentowanych przez nich dziedzin, dyscyplin i specjalności, miejsca zatrudnienia i zajmowanych stanowisk;

7) charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr oraz dorobku naukowego lub artystycznego osób, o których mowa w pkt 4 i 6;

8) charakterystykę bazy badawczej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru, aparatury naukowej, instalacji doświadczalnych, zaplecza i warsztatów niezbędnych do rozwijania prowadzonych badań naukowych lub twórczości artystycznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. (poz. 194)

1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).