ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej, jeżeli:

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów;

2) w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dotacji co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych w niej przez okres nie krótszy niż dwa lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki;

3) zapewni na ten cel środki własne lub inne środki niepochodzące z dotacji z budżetu państwa, w łącznej wysokości co najmniej 50 % kosztów realizacji zadania, na które ma być przyznana dotacja.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na pomoc materialną dla studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej, jeżeli:

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów oraz nie uzyskała negatywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej kształcenia na żadnym z prowadzonych kierunków studiów;

2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora w zakresie sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki lub stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki jest większa o co najmniej 25 % od minimum kadrowego, o którym mowa w przepisach określających warunki, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów;

3) liczba studentów jest nie mniejsza niż 2 000, w tym co najmniej 350 studentów na studiach dziennych;

4) posiada bazę materialną stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5 000 000 zł;

5) posiada zaakceptowany przez określone w statucie właściwe organy uczelni program inwestycji oraz dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

6) zapewni dla inwestycji środki inne niż dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości co najmniej 70 % planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, w tym nie mniej niż 30 % środków własnych.

2. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezentowania oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego zobowiązanie do:

1) niezbywania i niedokonywania zmiany przeznaczenia nieruchomości zabudowanej przy udziale środków z dotacji, o której mowa w ust. 1, bez zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2) przekazania nieruchomości wymienionej w pkt 1 na cele edukacyjne uzgodnione z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w przypadku likwidacji uczelni.

3. Do wniosku niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy określające szczegółowe zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa.

4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) pisemne zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni do zapewnienia środków własnych w wysokości co najmniej 30 % planowanej wartości kosztorysowej inwestycji oraz angażowania środków własnych i innych niż dotacja z budżetu państwa od rozpoczęcia inwestycji;

2) poświadczone kopie umów zawartych z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydanych przez nich dokumentów potwierdzających zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania;

3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzają-cych przyznanie dotacji z funduszów celowych lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania.

§ 4. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1 i 3, jest wykorzystanie zapewnianych wcześniej środków własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa, zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, a także przestrzeganie przez uczelnię przepisów prawa.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1—3, składa się w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może złożyć wniosek o przyznanie dotacji, o której mowa w § 2, w terminie do dnia 10 października roku, w którym ma być udzielona dotacja, jeżeli nie złożyła wniosku o przyznanie dotacji lub nie otrzymała dotacji na wniosek złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek o przyznanie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w dwóch egzemplarzach. Wniosek podpisuje i składa organ uprawniony do reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z założycielem uczelni.

§ 6. 1. Po wpłynięciu wniosku o przyznanie dotacji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawdza, czy spełnia on wymagania formalne określone w rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wzywa niepaństwową uczelnię zawodową do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. W razie nieusunięcia uchybień w terminie określonym w ust. 2 wniosek pozostawia się bez rozpoznania-

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego kieruje wniosek spełniający wymagania formalne do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w celu zaopiniowania.

5. Dotacje, o których mowa w § 1—3, przyznawane są w ramach środków przewidzianych na te cele w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 7. Przepisy dotyczące kierunków studiów stosuje się odpowiednio do specjalności zawodowych prowadzonych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 23, poz. 187).

§ 8. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa (Dz. U. Nr 62, poz. 559).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. (poz. 1387)

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.