ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Studia doktoranckie w szkole wyższej są tworzone i likwidowane przez rektora, a w innej placówce naukowej przez jej dyrektora.

2. W akcie o utworzeniu studiów doktoranckich określa się w szczególności: czas odbywania tych studiów, nie dłuższy niż cztery lata, dziedzinę i dyscyplinę, a w przypadku nauk medycznych także specjalność, system, w jakim są prowadzone, maksymalną liczbę uczestników studiów doktoranckich oraz sposób ustalania wysokości stypendiów doktoranckich, zwanych dalej „stypendiami”.

3. Studia doktoranckie są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji szkoły wyższej lub placówki naukowej.

§ 2. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny.

§ 3. 1. Rektor szkoły wyższej, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, powołuje kierownika studiów doktoranckich spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki albo stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, zatrudnionych w jednostce organizacyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Kierownik studiów doktoranckich:

1) podejmuje decyzje w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;

2) wyraża zgodę na podjęcie pracy zarobkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy przez uczestnika dziennych studiów doktoranckich, który otrzymuje stypendium.

3.  Kierownik studiów doktoranckich przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej szkoły wyższej wnioski w sprawach:

1) przyznania i cofnięcia prawa do świadczeń, o których mowa w § 8;

2) przyjęcia na studia doktoranckie;

3) przedłużenia, w indywidualnych przypadkach, okresu odbywania studiów doktoranckich;

4) przyznania lub cofnięcia stypendium.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej szkoły wyższej przedkłada rektorowi wnioski w sprawie utworzenia i likwidacji studiów doktoranckich oraz opiniuje i kieruje do rektora wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 2—4.

5.  Rektor szkoły wyższej podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 2—4.

6. Od decyzji kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 2, służy odwołanie do rektora szkoły wyższej, za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, w terminie 14 dni od ich otrzymania.

7.  Opiekun naukowy lub promotor dokonuje, w każdym semestrze, oceny postępów w pracy naukowej uczestników studiów doktoranckich, a po zakończeniu każdego roku akademickiego przedstawia ją właściwej radzie jednostki organizacyjnej.

§ 4. 1. Dyrektor placówki naukowej innej niż szkoła wyższa, na wniosek rady naukowej tej placówki, powołuje kierownika studiów doktoranckich spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki albo stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, zatrudnionych w placówce naukowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Kierownik studiów doktoranckich:

1) podejmuje decyzje w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;

2) wyraża zgodę na podjęcie pracy zarobkowej w niepełnym wymiarze czasu pracy przez uczestnika dziennych studiów doktoranckich, który otrzymuje stypendium.

3. Kierownik studiów doktoranckich przedstawia dyrektorowi placówki naukowej wnioski w sprawach:

1) przyznania i cofnięcia prawa do świadczeń, o których mowa w § 8;

2) przyjęcia na studia doktoranckie;

3) przedłużenia, w indywidualnych przypadkach, okresu odbywania studiów doktoranckich;

4) przyznania lub cofnięcia stypendium.

4. Dyrektor placówki naukowej podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 3.

5. Od decyzji kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 2, służy odwołanie do dyrektora placówki naukowej, w terminie 14 dni od ich otrzymania.

6.  Opiekun naukowy lub promotor dokonuje, w każdym semestrze, oceny postępów w pracy naukowej uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w placówce naukowej, a po zakończeniu każdego roku akademickiego przedstawia ją radzie naukowej tej placówki.

§ 5. 1. Rada jednostki organizacyjnej szkoły wyższej lub rada naukowa innej placówki naukowej uchwala:

1) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, w tym zasady powoływania komisji rekrutacyjnej;

2) program i regulamin studiów doktoranckich, określając w szczególności:

a) liczbę godzin zajęć obowiązkowych,

b) liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń,

c) szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów.

2. Program studiów doktoranckich prowadzonych w szkole wyższej uwzględnia także:

1) obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych ustalonych dla poszczególnych lat studiów, w których prowadzeniu powinien brać udział uczestnik dziennych studiów doktoranckich, z uwzględnieniem corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze ośmiu tygodni;

2) obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które powinien prowadzić samodzielnie uczestnik dziennych studiów doktoranckich, z uwzględnieniem corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze ośmiu tygodni.

3. Program i regulamin studiów doktoranckich zatwierdza rektor szkoły wyższej lub dyrektor innej placówki naukowej.

§ 6. 1. Warunki rekrutacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, podaje się do wiadomości publicznej za pomocą Internetu lub innych środków masowego przekazu oraz udostępnia w formie ogłoszeń wywieszanych w siedzibie jednostki organizacyjnej szkoły wyższej lub placówce naukowej, przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną, w trybie ustalonym przez radę jednostki organizacyjnej szkoły wyższej lub innej placówki naukowej na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1.

3. Rektor szkoły wyższej lub dyrektor innej placówki naukowej podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego przedstawionych przez komisję rekrutacyjną.

§ 7. 1. Uczestnik studiów doktoranckich odbywanych w szkole wyższej opracowuje konspekty i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, które powinien prowadzić samodzielnie w wymiarze określonym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.

2. Konspekty i materiały, o których mowa w ust. 1, zatwierdza kierownik właściwej dla prowadzenia zajęć jednostki wchodzącej w skład jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia doktoranckie.

§ 8. 1. Jednostka organizacyjna szkoły wyższej lub placówka naukowa powinna zapewnić uczestnikom dziennych studiów doktoranckich, odbywającym te studia poza miejscem stałego zamieszkania, możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu asystenckim lub domu studenckim.

2. W przypadku braku możliwości zapewnienia zakwaterowania w sposób określony w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej szkoły wyższej lub dyrektor placówki naukowej może przyznać uczestnikowi dziennych studiów doktoranckich ryczałt na wynajęcie lokalu mieszkalnego, w wysokości nie wyższej niż 20 % przeciętnego stypendium ustalonego dla danego roku studiów.

3.  Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, wypłaca uczestnikowi dziennych studiów doktoranckich jednostka organizacyjna szkoły wyższej lub placówka naukowa.

§ 9. Uczestnikowi zaocznych studiów doktoranckich, pozostającemu w stosunku pracy, stypendium i ryczałt, o którym mowa w § 8 ust. 2, może również przyznać pracodawca na podstawie umowy.

§ 10. 1. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

2. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane osobie, która osiągnęła bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane osobie, która w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełniła łącznie następujące warunki:

1) uzyskała bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

2) wykazała się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;

3) wykazała się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

§ 11. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich wypłatę stypendium oraz ryczałtu, o którym mowa w § 8 ust. 2, wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

§ 12. 1. Okres odbywania studiów doktoranckich przedłuża się dodatkowo:

1) uczestnikom studiów doktoranckich pozostającym w zatrudnieniu — o czas trwania udzielonego przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

2) uczestnikom studiów doktoranckich niepozostają-cym w zatrudnieniu — o okres, jaki przysługiwałby im z tytułu udzielenia urlopu macierzyńskiego, gdyby pozostawali w zatrudnieniu. Okres ten ustala się z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku długotrwałej choroby, uczestnik studiów doktoranckich może uzyskać zgodę rektora szkoły wyższej lub dyrektora innej placówki naukowej na przedłużenie okresu odbywania studiów, nie dłużej jednak niż o rok.

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor szkoły wyższej lub dyrektor innej placówki naukowej może podjąć decyzję o odpowiednim przedłużeniu okresu pobierania stypendium.

§ 13. 1. Uczestnikowi studiów doktoranckich pobierającemu stypendium, który ukończył studia w terminie krótszym, niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów, oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej, stypendium za okres pozostały do terminu ukończenia studiów, określonego w akcie o ich utworzeniu, może zostać wypłacone w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty pobieranego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.

2. Decyzję w sprawie wypłaty stypendium, o którym mowa w ust. 1, podejmuje rektor szkoły wyższej lub dyrektor innej placówki naukowej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

§ 14. 1. Osoba, która pobierała stypendium i która została skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich, może zostać zobowiązana przez podmiot, który przyznał to stypendium, do jego zwrotu.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, podmiot, który przyznał stypendium, może obniżyć wysokość kwoty podlegającej zwrotowi.

§ 15. 1. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Osoba, która została skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich, zwraca legitymację.

3. Jeżeli wynika to z regulaminu studiów doktoranckich, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa może wydać uczestnikowi studiów doktoranckich indeks według wzoru ustalonego przez rektora.

4. Indeks jest własnością uczestnika studiów doktoranckich.

§ 16. Ukończenie studiów doktoranckich potwierdza świadectwo wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Szkota wyższa lub inna placówka naukowa pobiera opłaty za wydanie:

1) legitymacji uczestnika studiów doktoranckich i jej duplikatu;

2) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i jego duplikatu.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wynoszą:

1) za wydanie legitymacji — 10 zł;

2) za wydanie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich — 30 zł.

3. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

§ 18. 1. Do uczestników odbywających studia doktoranckie w dniu wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do stypendium do końca okresu, na jaki zostało przyznane.

§ 19. Zasady odbywania studiów doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi regulują przepisy wydane na podstawie art. 33b ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm. 2) ).

§ 20. Tracą moc § 1—13 i 22—27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249, z 1993 r. Nr 5, poz. 26 oraz z 1997 r. Nr 101, poz. 632 i Nr 128, poz. 840).

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. (poz. 964)

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788.