ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stypendium bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć stypendium doktorskie i stypendium habilitacyjne.

§ 2. 1. Stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli:

1) wszczęto jej przewód doktorski;

2) uzyskała pozytywną opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej;

3) nie pozostaje w dodatkowym zatrudnieniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Stypendium habilitacyjne może być przyznane osobie, która przygotowuje się do wszczęcia przewodu habilitacyjnego, jeżeli:

1) uzyskała pozytywną opinię rady jednostki, w której przewód ma być wszczęty, o stopniu zaawansowania rozprawy habilitacyjnej;

2) nie pozostaje w dodatkowym zatrudnieniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do osób, które prowadzą działalność w dziedzinie nauk medycznych lub weterynaryjnych i w związku z tą działalnością podjęły dodatkowe zatrudnienie w szpitalu klinicznym lub innym zakładzie opieki zdrowotnej albo w klinice weterynaryjnej.

§ 3. 1. Stypendium może być przyznane przez pracodawcę lub inną osobę fizyczną albo prawną, zwanych dalej „organem przyznającym stypendium”, na wniosek osoby ubiegającej się o to stypendium.

2. Osoba ubiegająca się o stypendium dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

3. Wysokość stypendium oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa.

4. Osoba pobierająca stypendium jest obowiązana przedstawić organowi przyznającemu stypendium, co 6 miesięcy, oświadczenie o niepozostawaniu w dodatkowym zatrudnieniu innym niż wymienione w § 2 ust. 3 oraz opinię, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1.

§ 4. Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, a stypendium habilitacyjne — na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

§ 5. 1. Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa niż 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

2. Wysokość stypendium habilitacyjnego nie może być wyższa niż 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego adiunkta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

3. Stypendium jest wypłacane w okresach miesięcznych z góry.

§ 6. 1. Organ przyznający stypendium cofa stypendium, jeżeli osoba je pobierająca:

1) podjęła dodatkowe zatrudnienie inne niż wskazane w § 2 ust. 3;

2) nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej;

3) nie przedstawiła oświadczenia lub opinii, o których mowa w § 3 ust. 4, w wymaganym terminie.

2. Organ przyznający stypendium może także cofnąć stypendium w innych przypadkach określonych w umowie, o której mowa w § 3 ust. 3.

§ 7. 1. Osoba, która pobierała stypendium, może zostać zobowiązana przez organ przyznający stypendium do zwrotu całości lub części pobranego stypendium, jeżeli:

1) cofnięto jej stypendium zgodnie z § 6;

2) w ciągu dwóch lat od daty upływu okresu, na który stypendium zostało przyznane, nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do zwrotu stypendium nie może zostać zobowiązana osoba, która nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego z przyczyn od niej niezależnych.

3. O wysokości kwoty pobranego stypendium podlegającej zwrotowi rozstrzyga organ przyznający stypendium.

§ 8. 1. Osoby, które otrzymaty stypendium na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego stypendium do końca okresu, na który zostało ono przyznane, na dotychczasowych warunkach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli warunki przyznawania stypendium określone w niniejszym rozporządzeniu są korzystniejsze, organ, który przyznał stypendium przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, może określić warunki pobierania stypendium zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249, z 1993 r. Nr 5, poz. 26 oraz z 1997 r. Nr 101, poz. 632 i Nr 128, poz. 840).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).